3 izb. byt Tisovec

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

8200 €

Číslo dražby: 132016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Rimavská Sobota

Mesto: Tisovec

Katastrálne územie: Tisovec

Úžitková plocha: 92,54 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 03.05.2016

Čas konania dražby: 09:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 14.04.2016 14:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 26.04.2016 14:00 hod.

Miesto obhliadky: Hviezdoslavova 1106, 98061 Tisovec

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 8200 €

Dražobná zábezpeka: 2460 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v okrese Rimavská Sobota, obci Tisovec, katastrálnom území Tisovec, evidované Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 2807 a to:

–              byt číslo 5, vo vchode číslo 1, nachádzajúci sa na 3. poschodí bytového domu súpisné číslo 1106, postavený na parcele číslo KN-C 7089/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 249 m2 (ďalej len „byt č. 5“)

–              a k vlastníctvu bytu č. 5 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcela číslo KN-C 7089/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 945 m2, parcele číslo KN-C 7089/5, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 249 m2, parcele číslo KN-C 7089/6, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 12 m2 vo veľkosti 9254/55868

Spoluvlastnícky podiel  1/1

Byt č.5, ktorý je súčasťou predmetu dražby sa nachádza v malom panelovom obytnom dome, ktorý má celkom 1+3 podlažia, technické podlažie je v prízemí, sú tu pivnice a spoločné priestory, na troch obytných podlažiach sú po dva byty, v dome teda celkom 6 bytov. Dom bol postavený v roku 1987 ako bytovka pre zamestnancov podniku Štátne lesy, je v pôvodnom stave, bez zateplených obvodových stien, na sedlovej streche je plechová krytina, dom nemá ústredné vykurovanie, pôvodná kotolňa je nefunkčná, každý byt má vlastný systém vykurovania, dom nemá výťah, z verejných sietí je napojený len na elektroinštaláciu, voda je vedená z lokálneho zdroja, t.j. vodojemu nad domom, kanalizácia je zaústená do spoločnej žumpy slúžiacej trom susediacim domom.

Byt č. 5 je na treťom /najvyššom/ poschodí, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC, komora, dve loggie a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggií, je 92,54 m2, z toho plocha pivnice je 7,00 m2. Byt č. 5 je čiastočne zrekonštruovaný, podľa zistení pri miestnom šetrení boli rekonštrukčné práce vykonané terajším nájomcom na jeho náklady, okná sú vymenené za plastové, podlahy v izbách, v kuchyni a na chodbe sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovým sporákom na propán-butánovú bombu, digestorom. Bytové jadro je pôvodné montované umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, samostatné WC je bez umývadla. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je krb s teplovodnou vložkou, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži elektrický prietokový ohrievač. Obytný dom má zanedbanú stavebnotechnickú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav.

S vlastníctvom bytu č. 5 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 9254/55868. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú kočikáreň, kotolňa, práčovňa, sušiareň, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987, vzhľadom na zistený technický stav domu a vykonávanú údržbu stanovujem životnosť domu na 70 rokov.