3 izb. byt Tatranská, Sásová – Vydražené

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

56000 €

Číslo dražby: 192017


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Sásová

Úžitková plocha: 72 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 04.07.2017

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 14.06.2017 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 21.06.2017 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Tatranská 6

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 56000 €

Dražobná zábezpeka: 5600 €

Minimálne prihodenie: 300 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, katastrálnom území Sásová, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 2366 a to:

– byt č. 1 vo vchode č. 6 na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 6555, postavený na parcele registra „C“ parcelné číslo 3091, zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2,

– a s vlastníctvom bytu č. 1 spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ číslo 3091, zastavané plochy a nádvoria o výmere 678 m2 vo výške 7183/443500.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

Byt č. 1 ktorý tvorí súčasť predmetu dražby sa nachádza v bodovom panelovom obytnom dome U 65 b.j., ktorý má celkom 1+12 podlaží, 1 vchod, v dome je celkom 65 bytov. Bytový dom je s plochou strechou, má dva výťahy, nie je dodatočne zateplený. Dispozične hodnotený byt pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora, balkón a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez balkóna, je 71,83 m2. Byt je v pôvodnom stave, bez vykonaných rekonštrukcií, jedinou zmenou je výmena pôvodných okien za nové drevené zdvojené eurookná. Bytové jadro je pôvodné montované umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou batériou, plynovým sporákom s digestorom, za linkou sú keramické obklady steny. Podlahy v byte sú prevažne lepené povlakové z PVC, v jednej z izieb boli vymenené za plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, okná sú drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované. Vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové panelové. Obytný dom aj byt č. 1 majú priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav.

S vlastníctvom bytu č. 1 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7183/443500. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovňa, mangľovňa, kočikáreň, spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1988, vzhľadom na zistený technický stav a vykonávanú údržbu stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov.