3 izb. byt Podháj – Ukončené

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

54700 €

Číslo dražby: 1412015


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Radvaň

Úžitková plocha: 83 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 27.07.2017

Čas konania dražby: 15:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 11.07.2017 15:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 18.07.2017 15:30 hod.

Miesto obhliadky: Podháj 53

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 54700 €

Dražobná zábezpeka: 11000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, katastrálnom území Radvaň, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6581 a to:

– byt č. 3 vo vchode č. 53 na prízemí bytového domu súpisné číslo 6139, postaveného na parcele registra „C“ parcelné číslo 3240, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1502 m2,  popis stavby: Obytná budova + ubytovňa

– a s vlastníctvom bytu č. 3 spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ číslo 3240, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1502 m2, vo výške 8313/469994.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

 

Byt č. 3, ktorý je súčasťou predmetu dražby sa nachádza v panelovom obytnom dome, ktorý má celkom 1+6 podlaží, 2 vchody, technické podlažie je podzemným podlažím, hodnotený byt sa nachádza v krajnej sekcii na prízemí, vo vchode č.53 je celkom 58 bytov, dom má výťah. Objekt bol pôvodne postavený v roku 1983 ako internát /ubytovňa/ bývalého podniku ZVT, v roku 1998 bol objekt zrekonštruovaný a prestavaný na bytový dom, v roku 2013 bola budova dodatočne zateplená. Byt č. 3 dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, dve chodby, kuchyňa, kúpeľňa, WC s umývadlom a pivnica v suteréne domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 83,13 m2. Byt č. 3 je zrekonštruovaný, zmenou sú vymenené pôvodné drevené zdvojené okná za plastové, obnovené sú povrchové úpravy stien /stierky/, obnovené bolo zariadenie kuchyne, vymenené sú podlahy a aj zariadenie kúpeľne. Byt má dve bytové jadrá, obidve sú murované, v jednom je kúpeľňa so smaltovanou vaňou s keramickým obkladom, umývadlom, batérie sú pákové nerezové, steny sú s keramickými obkladmi, v druhom jadre je umývadlo v prednej miestnosti a WC v zadnej miestnosti. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou a elektrickým sporákom, za linkou je keramický obklad stien. Vnútorné povrchy stien a stropov tvoria vápenné hladké stierky, podlahy v izbách sú prevažne plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach sú keramické dlažby, vnútorné dvere sú drevené plné hladké dyhované, vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové článkové. Obytný dom aj hodnotený byt majú priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav, dom má zateplenú fasádu, má zrekonštruovanú strechu, t.j. vymenenú krytinu.

S vlastníctvom bytu č. 3 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 8313/469994. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj  v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa predloženého potvrdenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1983 pôvodne ako internát, v roku 1998 bol dom prestavaný na obytný, životnosť domu vzhľadom na vykonané rekonštrukcie a zistený technický stav stanovil znalec na 100 rokov.