3 izb. byt Detva – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

47100 €

Číslo dražby: 112021


Kraj: Banskobystrický

Okres: Detva

Mesto: Detva

Katastrálne územie: Detva

Úžitková plocha: 80,65 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 22.06.2021

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 02.06.2021 11:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 10.06.2021 15:00 hod.

Miesto obhliadky: A. Hlinku 903/9, Detva

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 68100 €

Dražobná zábezpeka: 5000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúcimi sa v okrese Detva, obci Detva, katastrálnom území Detva, evidované Okresným úradom Detva, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6144 a to:

–           byt číslo 3, vo vchode číslo 9, nachádzajúci sa na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 903, popis stavby: Bytovka F, postavený na parcele číslo KN-C 5452, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1526 m2 (ďalej len „byt č. 3“) v spoluvlastníckom podiele  1/1 z celku;

–           a k vlastníctvu bytu č. 3 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele číslo KN-C 5452, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1526 m2 vo veľkosti 8065/876416 z celku

(celý súbor vecí ďalej len ako „predmet dražby“).

 

Byt č. 3, ktorý je súčasťou predmetu dražby sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome č.súp. 903 v k.ú. Detva. Dom má celkom 1+8 podlaží, 6 vchodov, vo vchode č.9 je 16 bytov, dom má výťahy, hodnotená sekcia nemá zateplené obvodové steny, dom je napojený na všetky základné inžinierske siete včítane rozvodov zemného plynu. Hodnotený byt je na 1.poschodí, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, loggia, komora mimo bytu na medziposchodí a pivnica v prízemí domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 80,65 m2. Byt je zrekonštruovaný, bytové jadro je murované, pri rekonštrukcii bola kúpeľňa a WC spojené do jedného priestoru prístupného z chodby bytu, je tu smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. Kuchynská linka na báze dreva je s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou a kombinovaným plynovou varnou doskou, digestorom, elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou, za linkou sú keramické obklady steny. Podlahy v izbách sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v chodbe, v kuchyni, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, okná sú plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, vnútorné povrchy stien tvoria vápenné hladké stierky. Vykurovanie je ústredné, z centrálneho zdroja, radiátory oceľové článkové. Obytný dom aj hodnotený byt majú dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 8065/876416. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťah, práčovňa, kočikáreň, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1971, vzhľadom na vykonané rekonštrukcie domu, zistený technický stav a vykonávanú údržbu stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou jeho životnosť na 100 rokov.

 

 

Nasledujúce záložné práva ostávajú, aj v prípade úspešnej dražby, viaznuť na predmete dražby, taktiež ostávajú zapísané na LV č. 6144 k.ú. Detva,  a ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby do výšky pohľadávok nimi zabezpečených.

 

– Záložné právo na zabezpeč. pohľadávky v prospech Československé obchodní banky, a.s. Praha 1-Nové Město /IČO: 00001350/ na nehnuteľ. byt č.3,posch.1,vchod 9 bytového domu s.č.903 spolu s podielom na spol. častiach, zariadeniach a k pozemku parc.č.KN 5452 na základe Zmluvy o poskytnutí úveru č.8225/214382/2006/USU100-č.V 515/06-640/2006.

 

– Záložné právo na zabezpeč. pohľadávky v prospech Československej obchodnej banky, a.s. Bratislava /IČO: 36854140/ na nehnuteľ. byt č.3,posch.1,vchod 9 bytového domu s.č.903 spolu s podielom na spol. častiach, zariadeniach a k pozemku parc.č.KN 5452 na základe Zmluvy o poskytnutí úveru č.068410-č.V 422/08-554/2008.

 

(Poznámka: Najnižšie podanie predstavuje všeobecnú hodnotu predmetu dražby podľa znaleckého posudku vyhotoveného pre účely dražby zníženú o výšku pohľadávok zabezpečených záložnými právami, ktoré aj po úspešnej dražbe ostávajú viaznuť na predmete dražby, taktiež ostávajú zapísané na LV č. 6144 k.ú. Detva,  a ovplyvňujú hodnotu predmetu dražby)