2 izb. byt Zvolen

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

42200 €

Číslo dražby: 2222016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Zvolen

Mesto: Zvolen

Katastrálne územie: Zvolen

Úžitková plocha: 58,24 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 12.01.2017

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 15.12.2016 15:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 10.01.2017 15:30 hod.

Miesto obhliadky: Borovianska cesta 49, Zvolen

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 42200 €

Dražobná zábezpeka: 4220 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v okrese Zvolen, obci Zvolen, katastrálnom území Zvolen, evidované Okresným úradom Zvolen, katastrálny odbor

 

1.) na liste vlastníctva (LV) č. 5883 a to:

– byt č. 8 vo vchode č. 49 na 2. poschodí bytového domu súpisné číslo 1994, postaveného na parcelách registra „C“ parcelné číslo 1619/128, 1619/129, 1619/130 a 1619/131 popis stavby: bytový dom, ul. Borovianska cesta

– a s vlastníctvom bytu č. 8 spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 5824/302078.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

 

2.) na liste vlastníctva (LV) č. 7928 a to parcely registra „C“:

– číslo 1619/128, zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2;

– číslo 1619/129, zastavané plochy a nádvoria o výmere 223 m2;

– číslo 1619/130, zastavané plochy a nádvoria o výmere 223 m2;

– číslo 1619/131, zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2;

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 5824/302078

 

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

 

Byt č. 8 v bytovom dome súpisné číslo 1994 sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome s plochou strechou, ktorý má celkom 1+5 podlaží, 4 vchody, technické podlažie je zapustené do terénu a nachádzajú sa v ňom spoločné priestory a pivnice, päť ďalších podlaží je obytných, vo vchode č.49 je celkom 14 bytov, dom nemá výťahy. Podľa predloženého potvrdenia bol obytný dom daný do užívania v roku 1962.

Byt č. 8 je v stredovej sekcii na druhom poschodí, dispozične pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC, loggia a dve pivnice v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 58,24 m2. Byt je zrekonštruovaný, bytové jadro je murované, pri rekonštrukcii bola kúpeľňa a WC spojené do jednej miestnosti, v ktorej je sprchový kút, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. V kuchyni je linka na báze dreva   s nerezovým drezom, pákovou batériou, sporák ani digestor sa v byte nenachádzajú, za linkou sú keramické obklady, byt nemá vnútorný rozvod plynu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlahy v izbách plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v kuchyni, chodbe a v kúpeľni je keramická dlažba, okná sú plastové, dvere drevené dyhované, vchodové dvere bezpečnostné. Vykurovanie je ústredné teplovodné z centrálneho zdroja, radiátory v byte sú oceľové článkové. Bytový dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav, dom má dodatočne zateplené obvodové steny a vymenenú krytinu.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5824/302078. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, kočikárne, práčovne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1962, pre výpočet opotrebenia lineárnou metódou stanovil znalec jeho životnosť na 100 rokov.

Súčasťou predmetu dražby je aj spoluvlastnícky podiel vo výške 5824/302078  na parcelách KN-C číslo 1619/128, zastavané plochy a nádvoria o výmere 189 m2; číslo 1619/129, zastavané plochy a nádvoria o výmere 223 m2; číslo 1619/130, zastavané plochy a nádvoria o výmere 223 m2; číslo 1619/131, zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2, k.ú. Zvolen