2 izb. byt Žilina – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

40000 €

Číslo dražby: 152018/2


Kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Mesto: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

Úžitková plocha: 40 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 05.06.2018

Čas konania dražby: 08:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 22.05.2018 12:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 30.05.2018 12:30 hod.

Miesto obhliadky: Oravská cesta 2352/3, 010 01 Žilina

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 35300 €

Dražobná zábezpeka: 4000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Žilina, okres: Žilina, katastrálnom území: Žilina, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 4997 a to:
– byt č. 108 vo vchode č. 3 na 2. poschodí obytného domu súpisné číslo 2352, postaveného na parcele registra „C“ parcelné číslo 4766/55, zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2,
– a s vlastníctvom bytu č. 108 spojený spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ parcelné číslo 4766/55, zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2 vo výške 403 / 16025.
Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

 

Byt č. 108 v obytnom dome č.súp. 2352 sa nachádza v panelovom obytnom dome na jeho prvom poschodí. Bytový dom má celkom 4 nadzemné podlažia, 1 vchod, v dome je celkom 28 bytov. Objekt je s plochou strechou, je dodatočne zateplený, nemá výťah. Byt č. 108 pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, v ktorej je umiestnený kuchynský kút, bytové jadro a dve loggie, zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggií, je 40,30 m2. Byt je prevažne v pôvodnom stave, zmenou je len výmena pôvodných drevených okien za plastové. Bytové jadro je murované, v kúpeľni je sprcha a keramické umývadlo s jednou spoločnou pákovou nerezovou batériou, kúpeľňa je priechodná do WC. Kuchynský kút je s krátkou linkou na báze dreva, nerezovým drezom a pákovou nerezovou batériou, kuchynský sporák v linke nie je, v byte sú lepené povlakové podlahy z PVC, vnútorné povrchy stien tvoria hladké vápenné stierky, okná aj loggiové dvere sú plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké. Vykurovanie je ústredné teplovodné z centrálneho zdroja, radiátory oceľové. Obytný dom aj hodnotený byt majú priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav.
S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ parcelné číslo 4766/55, zastavané plochy a nádvoria o výmere 870 m2 v podiele 403/16025. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú kočikáreň, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.
Podľa predloženého dokladu bol obytný dom daný do užívania v roku 1971, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov.