2 izb. byt Vranov nad Topľou – 4.kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

17400 €

Číslo dražby: 11242014/4


Kraj: Prešovský

Okres: Vranov nad Topľou

Mesto: Vranov nad Topľou

Katastrálne územie: Vranov nad Topľou

Úžitková plocha: 68,65 m2


Miesto konania dražby: Prešov

Adresa dražby: Konštantínova 6, Prešov 080 01

Dátum konania dražby: 02.02.2017

Čas konania dražby: 11:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 17.01.2017 14:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 24.01.2017 14:00 hod.

Miesto obhliadky: Sídlisko II 56

Kolo dražby: 4

Znalecké ocenenie: 29000 €

Dražobná zábezpeka: 3400 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí, ktorý tvoria nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, obec Vranov nad Topľou, k. ú. Vranov nad Topľou na liste vlastníctva č. 5098 a to byt č. 18 na 1. poschodí, vchod 0, bytového domu súpisné číslo 1219 postaveného na parcele registra „C“ číslo 1004 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 704 m2 a s vlastníctvom bytu spojený podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 7137/365404

Vlastník Sabol Ján, rodený Sabol, Sídlisko II 1219/56, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 a vlastník Sabolová Iveta, rodená Berešíková, Sídlisko II 1219/56, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2.

 Spoluvlastnícky podiel predmetu dražby 1/1

 

Bytový dom je situovaný na bežnom sídlisku v širšom centre mesta Vranov nad Topľou – Ul. 1. mája. Má sedem nadzemných podlaží. Na 1.N.P. sú pivnice, patriace k jednotlivým bytom a spoločné zariadenia bytového domu, na ostatných podlažiach sú byty.

Konštrukčný systém bytového domu je typový, typ T-06B. Nosný systém bytového domu pozostáva zo stien, montovaných z betónových stenových panelov a stropov, montovaných zo železobetónových stropných dosiek. Strecha je plochá jednoplášťová, krytina živičná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obvodový plášť budovy je zhotovený z troskopemzobetónových panelov, z vonkajšej strany je dodatočne zateplený systémom ETICS. Priečky sú betónové hr. 80 mm s povrchovou úpravou omietkou a maľbou, okná sú prevažne plastové s izolačným dvojsklom.

Byt je situovaný na 2.N.P. bytového domu. Vstup do bytu je zo spoločného schodiska. Má dve obytné miestnosti a príslušenstvo, pozostávajúce z kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene a šatníka. Súčasťou bytu je aj komora, pivnica a lodžia. Komora je na podeste spoločného schodiska a pivnica je na 1.N.P. bytového domu.

Podlahy v byte sú s povrchom z PVC, dvere sú drevené hladké, okná sú z lepených drevených rámov s izolačným dvojsklom. Byt je vybavený rozvodom svetelnej elektroinštalácie, rozvodom teplej a studenej vody a rozvodom zemného plynu. Vykurovanie je ústredné teplovodné, napojené na centrálny zdroj tepla, vykurovacie telesá sú liatinové rebrové. Bytové jadro je pôvodné montované, vybavenie kúpeľne, WC a kuchynská linka sú pôvodné typové.

Stavebné úpravy bytu – v roku 2004 výmena okien.

Stavebné úpravy bytového domu – zateplenie obvodového plášťa, výmena vchodových dverí, keramická dlažba v časti spoločných priestorov.

Spoločnými časťami domu sú základy, obvodové múry, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, priečky, oddeľujúce jednotlivé byty, priečelia, strecha, vchod a schodisko.

Spoločnými zariadeniami domu sú sušiarne, kočikárne, technická miestnosť, výťah, bleskozvod, vodovodná, teplonosná, kanalizačná, elektrická a plynová prípojka.

Podľa potvrdenia správcu je bytový dom užívaný od roku 1970, odborný odhad životnosti je 100 rokov.