2 izb. byt Hanušovce nad Topľou – 1/2-ina

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

4620 €

Číslo dražby: 2322015/3


Kraj: Prešovský

Okres: Vranov nad Topľou

Mesto: Hanušovce nad Topľou

Katastrálne územie: Hanušovce nad Topľou

Úžitková plocha: 49,26 m2


Miesto konania dražby: Prešov

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Vladimír Čuchta, Konštantínova 6, Prešov 080 01

Dátum konania dražby: 14.09.2016

Čas konania dražby: 14:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 26.08.2016 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 09.09.2016 15:00 hod.

Miesto obhliadky: Budovateľská ulica 8, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 7700 €

Dražobná zábezpeka: 930 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí, ktorý tvoria nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, obec Hanušovce nad Topľou, k. ú. Hanušovce nad Topľou na liste vlastníctva č. 2128 a to:

– byt č. 11 na 4. poschodí bytového domu súpisné číslo 430, vchod I., postaveného na parcele registra „C“ číslo 210/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 515 m2,

– a s vlastníctvom bytu č. 11 spojený podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom parcela registra „C“ číslo 210/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 515 m2 a parcela registra „C“ číslo 210/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m2 vo výške 4360/207096

 

Spoluvlastnícky podiel  ½ z celku, ktorý je vo vlastníctve: Zuzana Veliká, rodená Lechvárová, narodená 11.08.1975, trvale bytom Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou

(Ďalej len „predmet dražby“)

 

 

Byt č.11 sa nachádza na 4.poschodí bytového domu súpisné číslo 430/8 na Budovateľskej ulici v Hanušovciach nad Topľou na parcele č.210/12. Budovateľská ulica patrí do širšieho centra mesta. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1989 – Potvrdenie o veku bytového domu s.č. 430 vydané Stavebným bytovým družstvom vo Vranove nad Topľou.  Jedná sa o stavbu- železobetónovú panelovú sústavu so železobetónovými nosnými stenami, stropnými panelmi a žb obvodovými panelmi s vnútornou tepelnou izoláciou. Vnútorné nenosné priečky sú z pórobetónových panelov hr. 100 mm. Priečky vymedzujúce hygienické jadro sú pôvodné umakartové. Spoločné schodiská sú zo železobetónových prefabrikátov. Dom má dva vchody, 7 nadzemných podlaží (technické prízemie a 6 obytných podlaží), podzemné podlažie nie je žiadne. Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádzajú pivničné priestory pre niektoré byty. K ohodnocovanému bytu neprislúcha žiadna pivnica. Strecha bytového domu je plochá s lepenkovou krytinou. Fasáda bytového domu je pôvodná omietka železobetónových panelov. V spoločných priestoroch – na prízemí vo vstupnej chodbe je keramická dlažba a olejový náter stien do výšky 1,2 m. Na schodiskách je liate terrazzo a na chodbách PVC podlahová krytina.

Hodnotený byt je dvojizbový s celkovou podlahovou plochou 49,26 m2 s nasledujúcim dispozičným riešením: vstup, chodba, obývacia izba, izba, kuchyňa s loggiou, kúpeľňa a WC. K bytu patrí špajz na chodbe mimo bytu.

V roku 2005 boli na byte vymenené pôvodné okná za plastové. V tom istom roku boli v byte položené nové podlahové krytiny z laminátových parkiet, zasklená bola aj loggia.  Vykurovacie telesá zostali pôvodné panelové oceľové radiátory. Kúpeľňa a WC sa nachádza v pôvodnom umakartovom hygienickom jadre bytu. Zárubne sú oceľové pôvodné a pôvodné sú aj dvere drevené dýhované presklené a plné. V kuchyni je keramický obklad steny za kuchynskou linkou. Kuchynská linka je na báze dreva s nerezovým drezom. Sporák je elektrický s elektrickou rúrou, digestor v kuchyni nie je. Batérie v kúpeľni a v kuchyni sú nerezové pákové, nad vaňou je batéria so sprchou. V izbe je zhotovená vstavaná skriňa. Vchodové dvere do bytu sú čalúnené. Vykurovanie a ohrev teplej vody sú zabezpečené z centrálnej mestskej kotolne.

Byt si vyžaduje udržiavacie práce na povrchových úpravách.