2 izb. byt Detva

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

15200 €

Číslo dražby: 152016/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Detva

Mesto: Detva

Katastrálne územie: Detva

Úžitková plocha: 57,22 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 23.06.2016

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 07.06.2016 16:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 14.06.2016 16:00 hod.

Miesto obhliadky: M.R. Štefánika 898/6, Detva

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 19000 €

Dražobná zábezpeka: 3000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v okrese Detva, obci Detva, katastrálnom území Detva, evidované Okresným úradom Detva, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 7845 a to:

–              byt číslo 23, vo vchode číslo 6, nachádzajúci sa na 4. poschodí obytného domu súpisné číslo 898, postavený na parcele číslo KN-C 5396, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 836 m2 (ďalej len „byt č. 23“)

–              a k vlastníctvu bytu č. 23 prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 5722/297075

Spoluvlastnícky podiel  1/1

Byt č.23, ktorý je súčasťou predmetu dražby sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 898 v k.ú. Detva. Bytový dom má celkom 1+5 podlaží, 4 vchody, plochú strechu, nemá výťahy, technické podlažie je čiastočne zapustené do terénu, je teda podzemným podlažím a nachádzajú sa v ňom pivnice a spoločné priestory, ďalších 5 podlaží je obytných, vo vchode č.6 je celkom 14 bytov. Byt č. 23 sa nachádza v stredovej sekcii na štvrtom /najvyššom/ poschodí. Dispozične byt pozostáva z dvoch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa s WC a pivnica v suteréne domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 57,22 m2. Byt je zrekonštruovaný, bytové jadro je murované, kúpeľňa a WC sú spojené do jednej miestnosti, v ktorej je sprchový kút, keramické umývadlo, WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi, v kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou batériou, elektrickým sporákom, digestorom, za linkou sú keramické obklady stien.  Okná sú plastové, dvere drevené plné hladké, vnútorné omietky vápenné hladké, podlahy v izbách, kuchyni a chodbe plávajúce, z veľkoplošných parkiet, v kúpeľni je keramická dlažba, vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové článkové. Dom je dodatočne zateplený, vykonávaná údržba je priemerná, čomu zodpovedá aj technický stav objektu.

S vlastníctvom bytu č. 23 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5722/297075. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, mangľovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1962, vzhľadom na zistený technický stav a konštrukčné vyhotovenie domu stanovil znalec jeho životnosť na 100 rokov.