1 izb. byt Lučenec, J. Vargu č.1

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

15200 €

Číslo dražby: 22192016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Lučenec

Katastrálne územie: Lučenec

Úžitková plocha: 38,08 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, T.G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec

Dátum konania dražby: 22.09.2016

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 07.09.2016 13:15 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 20.09.2016 13:15 hod.

Miesto obhliadky: J. Vargu 1, Lučenec

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 15200 €

Dražobná zábezpeka: 1600 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

 

Hodnotený byt sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome s plochou strechou, dom je postavený pôdorysne do tvaru U, má 7 vchodov, celkom 1+8 podlaží, v technickom podlaží, ktoré je podzemné sú pivnice a spoločné priestory, 8 podlaží je obytných, vo vchode č.1V je 32 bytov, dom má osobné výťahy.

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v okrese Lučenec, obci Lučenec, katastrálnom území Lučenec, evidované Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 7145 a to:

– byt č. 176 vo vchode č. 1V na 7. poschodí bytového domu súpisné číslo 2943, postaveného na parcele registra „C“ parcelné číslo 786/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1617 m2,

– a s vlastníctvom bytu č. 176 spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemkom:

 • parcele registra „C“ č. 786/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1617 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/87, ostatné plochy o výmere 47 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/88, ostatné plochy o výmere 38 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/89, ostatné plochy o výmere 10 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/90, ostatné plochy o výmere 14 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/91, ostatné plochy o výmere 7 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/92, ostatné plochy o výmere 11 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/93, ostatné plochy o výmere 4 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/94, ostatné plochy o výmere 13 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/95, ostatné plochy o výmere 24 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/96, ostatné plochy o výmere 33 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/97, ostatné plochy o výmere 14 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/98, ostatné plochy o výmere 14 m2,
 • parcele registra „C“ č.786/99, ostatné plochy o výmere 14 m2

vo výške 38 / 9499.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

Hodnotený byt sa nachádza na 7. /najvyššom/ poschodí, dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, komora a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 38,08 m2.

Byt je prevažne v pôvodnom stave, zmenou je len výmena okien za plastové a rekonštrukcia kuchyne, ostatné konštrukcie sú pôvodné. Bytové jadro je montované umakartové, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, bez sporáku, za linkou sú drevené obklady, okná sú plastové,  dvere drevené plné hladké alebo zasklené, vchodové dvere s vonkajším tapacírovaním, povrchové úpravy stien a stropov tvoria hladké stierky, podlahy v kuchyni sú plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v izbe povlakové z PVC. Vykurovanie je ústredné, z centrálneho sídliskového zdroja, radiátory sú oceľové panelové. Obytný dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav, dom je na dvoch stranách dodatočne zateplený.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 38/9499. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Podľa predloženého potvrdenia bol bytový dom daný do užívania v roku 1991, životnosť domu vzhľadom na jeho konštrukčné vyhotovenie stanovil znalec na 80 rokov.