Správca konkurznej podstaty ako navrhovateľ dražby

V súčasnosti patria správcovia konkurznej podstaty medzi pravidelných navrhovateľov dražieb, nakoľko dražba je zo zákona obligatórnym spôsobom speňažovania nehnuteľností patriacich do konkurznej podstaty. Vady zmluvných dokumentov týkajúcich sa dobrovoľnej dražby môžu spôsobiť neplatnosť dražby, preto im každý navrhovateľ dražby ako aj dražobník musí venovať náležitú pozornosť.

 

Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoDD“) vymedzuje okruh subjektov, ktoré môžu byť navrhovateľmi dražby v ust. § 7 ods. 1 ZoDD.

 

Správne označenie navrhovateľa dražby nebude spôsobovať problémy v prípadoch, pokiaľ ako navrhovateľ vystupuje vlastník predmetu dražby alebo záložný veriteľ vykonávajúci záložné právo. Ak je navrhovateľom fyzická osoba mal by návrh obsahovať okrem iného jeho meno, priezvisko, bydlisko, telefonický prípadne aj e-mailový kontakt, pri navrhovateľovi právnickej osobe by malo byť uvedené jeho obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a telefonický, prípadne e-mailový kontakt.

 

Komplikácie pri správnom označení navrhovateľa sa však môžu vyskytnúť vtedy, ak návrh na vykonanie dražby predkladá správca konkurznej podstaty. Návod na správne označenie navrhovateľa v takomto prípade je možné získať gramatickým výkladom ust. § 7 ods. 1 ZoDD v spojení s ust. § 92 ods. 1 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

Podľa § 7 ods. 1 ZoDD je navrhovateľom dražby okrem iného aj : „iná osoba oprávnená navrhnúť vykonanie dražby podľa osobitného zákona“ . Osobitným zákonom sa podľa legislatívneho odkazu pod čiarou rozumie ZKR. Vychádzajúc z uvedených ustanovení sa za navrhovateľa dražby považuje priamo správca konkurznej podstaty. Takéto vymedzenie pozície správcu má potom nadväznosť na jeho označenie v zmluve o vykonaní dražby ako aj v oznámení o dražbe a ostatných súvisiacich dokumentoch. Označenie navrhovateľa súladné so zákonom by na základe uvedeného malo vyzerať nasledovne : „navrhovateľ dražby : JUDr. S.K.P. , správca konkurznej podstaty úpadcu Ú.P.C., s.r.o. „v konkurze“ so sídlom….“ .

 

Systematickým výkladom ZoDD ako aj ZKR je však možné dospieť aj k záveru, že nie je možné vyhlásiť a priori za neplatné, také zmluvy, kde je ako navrhovateľ označený úpadca v zastúpení správcom konkurznej podstaty, pretože takéto označenie zodpovedá hmotnoprávnym ustanoveniam v ust. § 44 ods. 1 ZKR (kde je správca označený ako osoba konajúca v mene a na účet úpadcu), ktoré správcu určujú za priameho zákonného zástupcu úpadcu. Tento názor reflektuje tiež skutočnosť, že legislatívny odkaz na konci ust. § 7 ods. 1 ZoDD na právne predpisy uvedené pod čiarou, nespadá pod záväznú časť právnej normy, ale je len nezáväzným odporúčaním zákonodarcu pre výklad dotknutej časti právneho predpisu. Takto opísaný záver je však spochybniteľný a diskutabilný, preto je možné všetkým správcom konkurznej podstaty odporúčať, aby boli v zmluve o vykonaní dražby označení súladne s ust. 7 ods. 1 ZoDD a vyhli sa tak potenciálnej neplatnosti Zmluvy o vykonaní dražby a následne aj neplatnosti dražby samotnej. 

Náš dražobný tím je tvorený odborníkmi pôsobiacimi na realitnom trhu od roku 2001.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a odborným znalostiam dokážeme poskytnúť profesionálny a efektívny dražobný servis.

Tím ProAuctio s.r.o.