Rodinný dom Vaľkovňa – 3. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 182019/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Brezno

Mesto: Vaľkovňa

Katastrálne územie: Vaľkovňa


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

 

Miesto obhliadky: Vaľkovňa 74

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 34800 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Vaľkovňa, okres: Brezno, katastrálnom území: Vaľkovňa, evidované Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 277 a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

– parcelné číslo 4030/1, záhrada o výmere 571 m2

– parcelné číslo 4030/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1095 m2

STAVBY

Rodinný dom súpisné číslo 74, postavený na parcele KN-C 4030/3

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam, nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 155/2019 zo dňa 21.10.2019, vypracoval znalec Ing. Štefan Pastierovič, znalec v odbore stavebníctvo

 

 

Predmet dražby – rodinný dom, JKSO 803 6, KS 1110, bol v čase znaleckej obhliadky v rozostavanom stave, pričom ide o rekonštrukciu pôvodného staršieho domu. Znalcovi neboli predložené doklady o veku domu, t.j. ani vek pôvodnej stavby, ani stavebné povolenie na rekonštrukciu domu. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol pôvodný dom postavený cca v rokoch 1948 – 1950, rekonštrukcia domu začala v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie v roku 2011 – 2012. V súčasnom období sa v rekonštrukcii nepokračuje. Dom má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničený. V skutkovom stave sa v podkrovnom podlaží zatiaľ nenachádzajú žiadne priečky, ani stropná konštrukcia, vyhotovený je len nový krov a krytina domu.
Stavebno – technický popis:
Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé obvodové konštrukcie prízemia sú pôvodné, z tehlových murív hrúbky 600 mm, deliace konštrukcie a murivá podkrovia sú z tvárnic YTONG. Stropy nad prízemím sú montované zo stropných nosníkov a vložiek MIAKO, strop nad podkrovím nie je vyhotovený, strecha je sedlová, krytina z plechových lisovaných šablón, klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Okná sú v prízemí plastové, v podkroví nie sú osadené. Podlahy, ani vnútorné povrchové úpravy stien a stropov zatiaľ nie sú vyhotovené, schodisko je jednoramenné železobetónové monolitické. Vnútorné zariaďovacie predmety sa zatiaľ v dome nenachádzajú. Objekt bude napojený na prípojky elektroinštalácie a vody z verejných sietí a kanalizáciu do žumpy.

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam, nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 155/2019 zo dňa 21.10.2019, vypracoval znalec Ing. Štefan Pastierovič, znalec v odbore stavebníctvo, ako aj parcely KN-C parcelné číslo 4030/1, záhrada o výmere 571 m2 a KN-C parcelné číslo 4030/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1095 m2.