RD Radzovce – podiel 1/2 – 2. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 1132020/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Radzovce

Katastrálne územie: Radzovce

Úžitková plocha: 816 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD., so sídlom: Dr. Herza 374/12

 

Miesto obhliadky: Radzovce 177 GPS: 48°12'49.6"N 19°50'11.3"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 23100 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí, ktoré tvoria nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, obec Radzovce, k ú. Radzovce na liste vlastníctva číslo 410 a to:

– parcela KN-C číslo 944 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 130 m2

– parcela KN-C číslo 945/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1390 m2

– parcela KN-C číslo 945/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m2

– rodinný dom súpisné číslo 177 postavený na parcele KN-C 944

– stavba súpisné číslo 177 postavená na parcele KN-C 945/2

a to spoluvlastnícky podiel poručiteľa Marcel Žatko, rodený Žaťko, dátum narodenia: 27.02.1952 vo výške ½ z celku.

 

Súčasťou predmetu dražby je aj spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 z celku na drobných stavbách a príslušenstve plniacom doplnkovú funkciu k rodinnému domu s.č. 177 a stavbe s.č.177, nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 58/2020 zo dňa 26.08.2020, vypracoval znalec Ing. Štefan Pastierovič, znalec v odbore stavebníctvo

(ďalej spoločne len „predmet dražby“)

 

Rodinný dom č.súp. 177 je rodinný dom /JKSO 803.6/, ktorý má jedno čiastočné podzemné a dve nadzemné podlažia, dom má plochú strechu. Znalcovi nebol predložený písomný doklad o veku stavby, podľa zistení pri miestnom šetrení bol rodinný dom postavený v roku 1983.

Dispozične sa v suterénnom podlaží nachádzajú chodba, sklad, práčovňa, kotolňa a špajza. V prízemí sú závetrie, vstupná hala, garáž, chodba so schodiskom, kuchyňa, dve izby, WC a vodáreň, chodba so schodiskom, kuchyňa, dve izby, kúpeľňa s WC a garáž, z obývacej izby. Poschodie domu je len nad časťou domu a sú tu chodba so schodiskom, dve izby a kúpeľňa.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke 1,00 – 2,00 m so zvislou izoláciou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie sú murované z tvárnic v hrúbke do 400 mm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, strecha plochá, krytina z natavených asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú z brizolitových omietok, s keramickými obkladmi sokla domu, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené. Podlahy v obytných miestnostiach sú parketové z bukových vlysov, alebo lepené povlakové z PVC, v ostatných miestnostiach prevládajú keramické dlažby. Vykurovanie bolo ústredné teplovodné, t.j. oceľovými radiátormi, zdrojom bol plynový kotol  a kotol na tuhé palivo umiestnené v suteréne, na ohrev TÚV zásobníkový ohrievač prepojený s kotlom ÚK, vzhľadom na dlhodobé nevyužívanie domu je systém vykurovania poškodený a nefunkčný. Dom je napojený na elektroinštaláciu a plyn z verejných rozvodov, vodu z vlastnej studne, kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy. prípojky elektrickej energie a plynu sú odpojené a nefunkčné.

V práčovni v suteréne je smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, kuchyňa v prízemí je bez zariadenia, WC v prízemí je s umývadlom s obyčajnou batériou len na studenú vodu, kúpeľňa na poschodí má vaňu s keramickým obkladom a umývadlo, batérie sú obyčajné, steny kúpeľne s keramickými obkladmi.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 80 rokov od roku 1983, dom je dlhodobo bez vykonávanej údržby, je zdevastovaný, časť vnútorných konštrukcií je poškodená, dom vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

 

Stavba č.súp. 177 na parc.č. 945/2 v k.ú. Radzovce je v zmysle platnej metodiky budova. Znalcovi neboli sprístupnené interiéry objektu, preto je tento posudok vypracovaný z dostupných podkladov. Pôvodná časť stavby bola postavená cca v roku 1988 /písomný doklad o veku znalcovi nebol predložený, vek bol zistený z výpovedí svedkov pri miestnom šetrení a odborným odhadom znalca/, prístavba budovy bola postavená v roku 1992. Objekt sa využíval na pekárenskú výrobu, v časti je jednopodlažný, v prednej časti prístavby je podpivničený jednou miestnosťou garáže. V súčasnom období sa budova dlhodobo nevyužíva, jej stavená údržba je zanedbaná a vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu.

Dispozične sa v objekte nachádzajú garáž v suteréne a v prízemí sú výrobňa, predajňa, sklad, dve murované pekárenské pece zo šamotových tehál, predsieň, sociálne miestnosti, sklad uhlia, denná miestnosť pre zamestnancov.

Konštrukčne ide v prevažujúcom vyhotovení o murovanú stavbu, základy stavby sú betónové pásové, obvodové steny sú z tehlových murív v hrúbke do 30 cm, výplňové a deliace steny sú murované, vodorovné konštrukcie tvoria železobetónové monolitické stropy, strecha je sedlová, s miernymi spádmi, na prístavbe pultová, krytina aj klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné štukové hladké, vonkajšie omietky vápennocementové /poškodené/, podlahy sú prevažne z keramických dlažieb, okná drevené zdvojené, dvere drevené plné hladké. Znalcovi neboli sprístupnené interiéry budovy, vo výpočte vychádzam z predpokladu, že vnútorné stavebné konštrukcie a zariaďovacie predmety v hygienických miestnostiach sú v štandardnom vyhotovení. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujeme vek pôvodnej časti budovy od roku 1988, vek prístavby od roku 1992 a životnosť stavby na 70 rokov.

 

Súčasťou predmetu dražby je aj spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 z celku na drobných stavbách a príslušenstve plniacom doplnkovú funkciu k rodinnému domu a stvbe s.č. 177, nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 58/2020 zo dňa 26.08.2020, vypracoval znalec Ing. Štefan Pastierovič, znalec v odbore stavebníctvo a to: Plot uličný na p.č. 945/1; Studňa 1 pre RD na p.č. 945/1; Studňa 2 pre pekáreň na p.č. 945/1; Vodovodná prípojka do rodinného domu zo studne na p.č. 945/1; Vodovodná prípojka do pekárne zo studne 2 na p.č. 945/1; Kanalizačná prípojka z RD na p.č. 945/1; Kanalizačná prípojka z pekárne na p.č. 945/1; Žumpa na p.č. 945/1; Plynová prípojka na p.č. 945/1; Spevnené plochy na p.č. 945/1.