Stavebný pozemok Brezno – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

97 584,00 € DPH €

Číslo dražby: 3282016/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Brezno

Mesto: Brezno

Katastrálne územie: Brezno

Úžitková plocha: 22700 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 14.12.2020

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 04.12.2020 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 11.12.2020 15:00 hod.

Miesto obhliadky: Areál Mostáreň Brezno, GPS: 48°48'11.8"N 19°37'18.1"E

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 85 500,00 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 29000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Brezno, okres Brezno, katastrálnom území Brezno, evidované Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 12067 ako:

Pozemok

– parcela KN-C číslo 841/ 77, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 700 m2, Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

Nevyužívaný rovinatý stavebný pozemok umiestnený pri západnom okraji priemyselnej zóny Mesta Brezno nachádzajúci sa v juhozápadnej časti zastavaného územia obce, ktorý je v prevažnej miere zarastený náletovými drevinami. V jeho južnej časti v súbehu s juhozápadnou hranicou parcely ňou nachádza účelová komunikácia z cestných betónových panelov, pri ktorej je na pozemku aj chátrajúca poškodená drevostavba nebytovej budovy neidentifikovaného vlastníka neevidovaná v katastri nehnuteľností. V ekonomicky dostupnej vzdialenosti sa v jej blízkosti nachádzajú z verejne dostupných miest miestne rozvody elektrickej energie, ostatnú okolitú infraštruktúru technického vybavenia územia vrátane prístupovej komunikácie vlastnia vlastníci okolitej nebytovej zástavby územia, pričom prístup na posudzovaný pozemok nie je zabezpečený právom vyplývajúcim z vecného bremena práva prechodu.

 

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je uvádzaná ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. d) zákona o DPH sa týka len dodania nehnuteľností. V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.