Stavebný pozemok Brezno

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 3282016/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Brezno

Mesto: Brezno

Katastrálne územie: Brezno

Úžitková plocha: 22700 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Areál Mostáreň Brezno, GPS: 48°48'11.8"N 19°37'18.1"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 139583,33 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Brezno, okres Brezno, katastrálnom území Brezno, evidované Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 12067 ako:

Pozemok

– parcela KN-C číslo 841/ 77, zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 700 m2, Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

Nevyužívaný rovinatý stavebný pozemok umiestnený pri západnom okraji priemyselnej zóny Mesta Brezno nachádzajúci sa v juhozápadnej časti zastavaného územia obce, ktorý je v prevažnej miere zarastený náletovými drevinami. V jeho južnej časti v súbehu s juhozápadnou hranicou parcely ňou nachádza účelová komunikácia z cestných betónových panelov, pri ktorej je na pozemku aj chátrajúca poškodená drevostavba nebytovej budovy neidentifikovaného vlastníka neevidovaná v katastri nehnuteľností. V ekonomicky dostupnej vzdialenosti sa v jej blízkosti nachádzajú z verejne dostupných miest miestne rozvody elektrickej energie, ostatnú okolitú infraštruktúru technického vybavenia územia vrátane prístupovej komunikácie vlastnia vlastníci okolitej nebytovej zástavby územia, pričom prístup na posudzovaný pozemok nie je zabezpečený právom vyplývajúcim z vecného bremena práva prechodu.

Zistená cena nehnuteľností tvoriacich súčasť predmetu dražby:   139 583,33 € bez DPH