Pozemok Fiľakovo- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

42250 bez DPH €

Číslo dražby: 3382016


Kraj: Banskobystrický

Okres: Lučenec

Mesto: Fiľakovo

Katastrálne územie: Fiľakovo

Úžitková plocha: 2681 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Andrea Barancová, PhD. so sídlom: T.G. Masaryka 19

Dátum konania dražby: 07.06.2017

Čas konania dražby: 10:45 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 19.05.2017 10:45 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 02.06.2017 10:45 hod.

Miesto obhliadky: Šávoľská cesta, Fiľakovo; GPS: 48°16'42.5"N 19°49'49.8"E

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 49900 s DPH €

Dražobná zábezpeka: 12500 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru majetkových hodnôt:

I. Nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, okres Lučenec, obec: Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo na liste vlastníctva (LV) č. 2986 ako:

Pozemky

– parcelné číslo KN-C 3546/ 96, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2582 m2

– parcelné číslo KN-C 1696/ 577, zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z: plot okolo pozemku p.č. KN-C 3546/96 a 3546/577; Spevnené plochy na p.č. KN-C 3546/96, tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 37/2016 zo dňa 12.12.2016, vypracovaný členmi pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 III. Drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti hnuteľné veci a to položka číslo 271 s označením: Unimobunka a v časti elektronika a iný hnuteľný majetok, položka číslo 146 s označením: Plechový sklad.

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby –  parcely číslo KN-C 3546/ 96 a KN-C 1696/ 577,  sa nachádzajú v priemyselnej časti mesta Fiľakovo,  tvoria jeden celok a sú prístupné po miestnej spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia na verejné inžinierske siete. Lokalita, v ktorej je predmet dražby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, ani chránenej krajinnej oblasti, stavebná uzávera nie je vyhlásená. Bez výskytu rušivo pôsobiaceho objektu, alebo priemyselného zariadenia v priamom kontakte. Bežný hluk a prach od lokálnej dopravy, bez ekologického zaťaženia pozemku. Znalcovi nebol predložený žiadny doklad o ohrození stavbami vo všeobecnom záujme. Bez nevýhodných nájomných zmlúv. Pri obhliadke neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by obmedzovali riadne užívanie nehnuteľnosti.

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva, pozostávajúce najmä (nie však výlučne) z: plot okolo pozemku p.č. KN-C 3546/96 a 3546/577; Spevnené plochy na p.č. KN-C 3546/96 a drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti hnuteľné veci a to položka číslo 271 s označením: Unimobunka a v časti elektronika a iný hnuteľný majetok, položka číslo 146 s označením: Plechový sklad.

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.