Pozemok Vlkanová – 5. kolo – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

1020 €

Číslo dražby: 262017/5


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Vlkanová

Katastrálne územie: Vlkanová

Úžitková plocha: 1052 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 21.06.2019

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 10.06.2019 14:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 17.06.2019 13:30 hod.

Miesto obhliadky: Továrenská ulica, Vlkanová, GPS: 48°40'08.1"N 19°08'59.7"E

Kolo dražby: 5

Znalecké ocenenie: 5100 €

Dražobná zábezpeka: 200 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Vlkanová, okres Banská Bystrica, katastrálnom území Vlkanová, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 572 ako:

Pozemok

– parcela KN-E číslo 468/2, Trvalé trávne porasty o výmere 1052 m2, Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

 

Predmet dražby sa nachádza v obci Vlkanová, okres Banská Bystrica, vedľa Továrenskej ulice. V blízkom okolí pozemku KN-E číslo 468/2, kú. Vlkanová sa nachádzajú železničná trať a stanica Vlkanová, plochy bývalého športového ihriska, v širšom okolí výstavba bytových domov, rodinných domov a priemyselných areálov na Továrenskej ulici, v obci je základná občianska vybavenosť a služby. Pozemok leží v okrajovej časti obce, je tvorený úzkym pásom pri okraji miestnej vedľajšej komunikácie vedúcej medzi železničnou traťou a plochou bývalého ihriska smerom do areálu firmy ATAK s.r.o