Pozemok Vlkanová – 4. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 262017/4


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Vlkanová

Katastrálne územie: Vlkanová

Úžitková plocha: 1052 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Továrenská ulica, Vlkanová, GPS: 48°40'08.1"N 19°08'59.7"E

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 5100 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v obci Vlkanová, okres Banská Bystrica, katastrálnom území Vlkanová, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 572 ako:

Pozemok

– parcela KN-E číslo 468/2, Trvalé trávne porasty o výmere 1052 m2, Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

 

Predmet dražby sa nachádza v obci Vlkanová, okres Banská Bystrica, vedľa Továrenskej ulice. V blízkom okolí pozemku KN-E číslo 468/2, kú. Vlkanová sa nachádzajú železničná trať a stanica Vlkanová, plochy bývalého športového ihriska, v širšom okolí výstavba bytových domov, rodinných domov a priemyselných areálov na Továrenskej ulici, v obci je základná občianska vybavenosť a služby. Pozemok leží v okrajovej časti obce, je tvorený úzkym pásom pri okraji miestnej vedľajšej komunikácie vedúcej medzi železničnou traťou a plochou bývalého ihriska smerom do areálu firmy ATAK s.r.o