Pozemky Senica – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

29600 bez DPH €

Číslo dražby: 3312016/2


Kraj: Trnavský

Okres: Senica

Mesto: Senica

Katastrálne územie: Senica

Úžitková plocha: 5510 m2


Miesto konania dražby: Nitra

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Danczi, Štefánikova trieda 9

Dátum konania dražby: 28.09.2017

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 13.09.2017 14:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 25.09.2017 14:30 hod.

Miesto obhliadky: Železničná 39, 905 01 Senica, GPS: 48°39'56.0"N 17°20'07.1"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 36916,67 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 8900 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Senici, okres Senica, katastrálnom území Senica, evidované Okresným úradom Senica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 7734 ako:

Pozemky:

– parcelné číslo KN-C 1708, zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m2

– parcelné číslo KN-C 1709, záhrady o výmere 983 m2

– parcelné číslo KN-C 1710/ 1, orná pôda o výmere 1338 m2

– parcelné číslo KN-C 1710/ 2, orná pôda o výmere 2000 m2

– parcelné číslo KN-C 1711/ 1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 751 m2

– parcelné číslo KN-C 1711/ 2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2

Stavby:

– Rodinný dom súpisné číslo 337, postavený na parcele KN-C 1708

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

/ďalej spoločne len „predmet dražby“/

 

Predmetom dražby je samostatne stojaci dom situovaný ako solitér na Železničnej ulici v okresnom meste Senica. Dom je prízemný bez podpivničenia zastrešený sedlovou strechou. Dom bol daný do užívania v roku 1930, dom je dlhodobo neobývaný bez údržby, dom je vo veľmi zlom technickom stave nevhodný na bývanie a nevhodný na rekonštrukciu.

 

Dispozičné riešenie

Prízemie – obytná izba, kuchyňa, hospodárska časť – maštaľ.

 

Stavebno – technický popis

Základové konštrukcie – základové pásy z prostého betónu prekladané lomovým kameňom bez izolácie, zvislé konštrukcie – nadzemné murivo je vyhotovené z plnej pálenej tehly, vodorovné konštrukcie – strop drevený trámový s rovným podhľadom – omietka na palach v obytnej časti, v hospodárskej časti podhľad nevyhotovený, strecha – drevený sedlový krov riešený hambálkovou sústavou, krytina pálená škridla, vonkajšia omietka – hladká vápenná, vnútorné omietky – hladká vápenná, podlahy – obytná časť s drevenou podlahou, hospodárska časť betón, výplne otvorov – okná drevené s doskovým ostením, dvere drevené rámové, elektroinštalácia – svetelná istič s poistkami. Objekt je bez vybavenia. Podrobný technický popis a vybavenie objektu a poškodenosť konštrukcií je v tabuľkovej časti.

 

Spoločnosť KOVOD, a.s. „v konkurze“, so sídlom Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 957, IČ DPH: SK2021642029, je registrovaným platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je ako suma bez DPH. V súlade s ust. § 69 ods. 12 písm. d) Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý sa stane príjemcom plnenia od Úpadcu (platiteľa DPH), zaplatí DPH priamo správcovi dane, pričom tu dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa. Vydražiteľ, ktorý je platiteľom DPH, uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením bez DPH, a prislúchajúcu sumu DPH  je následne povinný vyporiadať priamo so správcom dane (DPH). V prípade, ak predmet dražby vydraží subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento subjekt povinný uhradiť priamo dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením, a to vrátane prislúchajúcej DPH.