Pozemky k.ú. Nižná Šebastová- VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

550000 €

Číslo dražby: 112014


Kraj: Prešovský

Okres: Prešov

Mesto: Prešov

Katastrálne územie: Nižná Šebastová

Úžitková plocha: 55025 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Námestie SNP 16

Dátum konania dražby: 14.07.2014

Čas konania dražby: 08:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 24.06.2014 11:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 01.07.2014 11:00 hod.

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 568000 €

Dražobná zábezpeka: 15000 €

Minimálne prihodenie: 1 000 €

Opis predmetu dražby

Hodnotené pozemky sa nachádzajú v krajskom meste Prešov, v miestnej časti Nižná Šebastová, mimo zastavaného územia obce. Mesto Prešov je významným hospodárskym a správnym centrom východného Slovenska, má 90923 obyvateľov (k 31.12.2013), je tretím najväčším mestom Slovenska, leží v Košickej kotline, medzi Slánskymi vrchmi a Šarišskou vrchovinou, veľkosti mesta zodpovedá občianska vybavenosť, administratíva, infraštruktúra aj služby poskytované obyvateľstvu. Hodnotené pozemky ležia v mestskej časti Nižná Šebastová, t. j. v severovýchodnej okrajovej časti mesta, vedľa cestnej komunikácie E371 vychádzajúcej z mesta smerom na Vranov nad Topľou. Pozemky tvoria voľné územie, prevažne s trávnymi porastami, v blízkom  okolí je zmiešaná výstavba, napr. areál miestneho cintorína, areál leteckých kasární, v širšom okolí aj územie s výstavbou rodinných domov, novovzniknutý priemyselný park. Dostupná mestská hromadná doprava je autobusová, v mieste je možnosť napojenia na miestny vodovod a elektrické rozvody vo vzdialenosti cca 100 m, priamo na pozemkoch nie sú vybudované inžinierske siete pre prípadnú budúcu výstavbu.

Pozemky sú v liste vlastníctva charakterizované ako orná pôda mimo zastavaného územia obce, územný plán mesta Prešov uvažuje s hodnoteným územím ako s možnosťou jeho budúceho zastavania, vzhľadom k uvedenému ich hodnotíme ako stavebné. Územie zatiaľ však nie je stavebne na výstavbu pripravené, znalcovi neboli dokladovo preukázané možnosti budúcej výstavby územným rozhodnutím, stavebným povolením ani rozhodnutím o vyňatí pôdy z PPF, tak isto neboli preukázané písomnými vyjadreniami možnosti a súhlasné stanoviská na pripojenie pozemkov k jestvujúcim rozvodom inžinierskych sietí, prípadne k obslužným komunikáciám. Príprava územia na budúcu výstavbu teda bude vyžadovať podmieňujúce investície, táto skutočnosť je v hodnotení pozemkov zohľadnená v redukujúcom faktore hodnoty.