Stolárska dielňa č.súp. 2406 Liptovský Mikuláš

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

63381 €

Číslo dražby: 1042015/3


Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Mikuláš

Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

Úžitková plocha: 607 m2


Miesto konania dražby: Liptovský Mikuláš

Adresa dražby: V sídle úpadcu v zasadacej miestnosti č. dverí 201, na prvom pochodí (nová budova) na adrese: Družstevná 6, 030 01 Liptovský Mikuláš

Dátum konania dražby: 03.12.2015

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 16.11.2015 13:15 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 23.11.2015 13:15 hod.

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš (hlavný vstup)

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 79226 €

Dražobná zábezpeka: 12676 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Stolárska dielňa č.súp. 2406 leží na pozemku parc.č. 5531/6, k.ú Liptovský Mikuláš. Objekt má charakter budovy, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Podľa zistení znalca pri miestnom šetrení bol objekt postavený cca v roku 1958 pôvodne ako sklady, doprava, garáže, v roku 1994 bola časť objektu zrekonštruovaná na stolársku dielňu, doklady o veku stavby sa v písomnej forme nezachovali. Konštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysu, ktorej nosný systém tvoria murované zvislé konštrukcie, základy objektu sú betónové pásové, strešné konštrukciu tvoria sedlové  priehradové väzníky, stropy sú s rovnými podhľadmi, krytina strechy je z vlnitých AZC šablón, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, vstupné vráta sú plechové otváravé, okná prevažne drevené s vonkajším zamrežovaním, v časti jednoduché, v časti zdvojené. Podlahy sú betónové s cementovým poterom, v objekte sú elektroinštalačné rozvody, ostatné prípojky a sociálne miestnosti objekt nemá. V ľavej časti budovy je podkrovný priestor čiastočne využiteľný ako sklad a prístupný je z dvora areálu vnútorným schodiskom, dispozičné riešenie budovy je zakreslené v prílohách posudku.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek od roku 1958 a životnosť stavby s prihliadnutím na zistený technický stav na 80 rokov.

Na parcele registra „C“ číslo 5531/9 sú v súčasnosti spevnené plochy využívané ako parkovisko.

Pozemok parc. č. KN-C 5531/9 sa nachádza v Meste Liptovský Mikuláš, v k.ú. Liptovský Mikuláš. Nachádza sa východne od centra mesta Lipt. Mikuláš, cca 5 min. jazdy autom, na ulici Družstevnej, v areáli spoločnosti ROBSTAV, stavebné družstvo. Prístup k pozemku je z priľahlej miestnej komunikácie – ul. Družstevná. V tesnej blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete – verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektrická energia a plyn. V blízkosti sa nachádza autobusová zastávka SAD a MHD. Pozemok sa nachádza v zmysle platného územného plánu mesta vo výrobno obslužnej lokalite.