Sklad Veľký Krtíš

Informácie Mapa

Vyvolávacia cena:

11000 €

Číslo dražby: 2092015


Kraj: Banskobystrický

Okres: Veľký Krtíš

Mesto: Veľký Krtíš

Katastrálne územie: Veľký Krtíš

Úžitková plocha: 364 m2


Miesto konania dražby: Lučenec

Adresa dražby: T.G. Masaryka 19

Dátum konania dražby: 23.03.2015

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 03.03.2015 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 10.03.2015 13:00 hod.

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 0 €

Dražobná zábezpeka: 2200 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami:

Sklad č. súp. 1083 leží na pozemkoch na parc. č. 3025/17 a 3025/143, k.ú Veľký Krtíš /pozemok parc.č. 3025/143 o výmere 31 m2 je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu a nie je súčasťou predmetom dražby/. Sklad č. súp. 1083 je halového typu, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol sklad č. súp. 1083 postavený cca v roku 1965, doklady o veku stavby sa v písomnej forme nezachovali.

Konštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysu, ktorej nosný systém tvorí oceľový montovaný skelet, t.j. stĺpy a strešné priehradové väzníky, základy sú betónové pätkové, opláštenie haly je z vlnitého plechu /bez náterov, skorodovaný/, strešnú konštrukciu sedlového tvaru tvoria oceľové väzníky podopreté vnútornými stĺpmi, krytina je z VSŽ plechov, klampiarske konštrukcie strechy nie sú vyhotovené, objekt má bleskozvod, vstupné vráta sú plechové otváravé, okná na malej vstavanej kancelárii drevené zdvojené. Podlahy tvoria železobetónové cestné panely, v hale je vstavaná malá murovaná kancelária, v objekte sú elektroinštalačné rozvody, aj motorické, hala ostatné prípojky a vybavenie nemá. V súčasnom období sa sklad č. súp. 1083 nevyužíva, jej stavebná údržba sa nevykonáva, objekt vyžaduje opravy, resp. rekonštrukciu.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek od roku 1965 a životnosť stavby s prihliadnutím na zistený technický stav na 70 rokov.