Sklad s.č. 2357, Liptovský Mikuláš

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

16698 €

Číslo dražby: 1072015


Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Mikuláš

Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

Úžitková plocha: 179 m2


Miesto konania dražby: Liptovský Mikuláš

Adresa dražby: V sídle úpadcu v zasadacej miestnosti č. dverí 201, na prvom pochodí (nová budova) na adrese: Družstevná 6, 030 01 Liptovský Mikuláš

Dátum konania dražby: 13.07.2015

Čas konania dražby: 12:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 25.06.2015 14:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 08.07.2015 14:30 hod.

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš (hlavný vstup)

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 16698 €

Dražobná zábezpeka: 5010 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Sklad č.súp. 2357 leží na pozemku parc.č. 5531/5, k.ú Liptovský Mikuláš, má charakter budovy, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol objekt postavený cca v roku 1960, doklady o veku stavby sa v písomnej forme nezachovali. Konštrukčne ide o stavbu obdĺžnikového pôdorysu, ktorej nosný systém tvoria murované zvislé konštrukcie, základy sú betónové pásové, stropnú konštrukciu tvorí železobetónová konštrukcia s rovnými podhľadmi, strecha je plochá, v miernom pultovom spáde, krytina je živičná, z natavených asfaltových pásov, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, vstupné vráta do jednotlivých skladov sú plechové otváravé, okná sú prevažne oceľové jednoduché so zamrežovaním. Podlahy sú betónové s cementovým poterom, vnútorné aj vonkajšie omietky sú vápenno – cementové, v objekte sú elektroinštalačné rozvody, ostatné prípojky budova nemá.  Dispozičné riešenie objektu je zakreslené v prílohách posudku.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek od roku 1960 a životnosť stavby s prihliadnutím na zistený technický stav na 80 rokov.

Na parcele registra „C“ číslo 5531/14 sú v súčasnosti z časti spevnené plochy využívané ako parkovisko a z časti je parcele nevyužívaná a zarastená náletovou vegetáciou.

Pozemok parc. č. KN-C 5531/14 sa nachádza v Meste Liptovský Mikuláš, v k. ú. Liptovský Mikuláš. Nachádza sa východne od centra mesta Lipt. Mikuláš, cca 5 min. jazdy autom, na ulici Družstevnej, v areáli spoločnosti ROBSTAV, stavebné družstvo. Prístup k pozemku je priamo z priľahlej miestnej komunikácie – ul. Guothová, ktorá je v dotyku s areálom z južnej strany. V tesnej blízkosti pozemku sa nachádzajú všetky inžinierske siete – verejný vodovod, verejná kanalizácia, elektrická energia a plyn. V blízkosti sa nachádza autobusová zastávka SAD a MHD. Pozemok sa nachádza v zmysle platného územného plánu mesta vo výrobno obslužnej lokalite.