Prístavba rekreačného zariadenia Biele Vody, Hriňová – 3. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 242019/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Detva

Mesto: Hriňová

Katastrálne územie: Hriňová

Úžitková plocha: 900 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

 

Miesto obhliadky: Hriňová - časť Biele Vody, areál rekreačného strediska GPS: 48°37'34.0"N 19°37'12.7"E

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 170000 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Hriňovej, okres Detva, katastrálnom území Hriňová, evidované Okresným úradom Detva, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 6795 ako:

Stavby
– rozostavaná stavba bez súpisného čísla, postavená na parcele KN-C 14963/4

II. Súčasťou predmetu dražby je príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na liste vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 110/2019 zo dňa 15.7.2019, vyhotovil Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica, znalec z odboru stavebníctvo.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
/ďalej len „predmet dražby“/

 

Rozostavaná stavba na p.č. 14963/4

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva ako Rozostavaná stavba na parc.č. 14963/4 v k.ú. Hriňová, stavba podľa stavebného povolenia a projektovej dokumentácie nazvaná Hotel Biele Vody – prístavba bazénovej časti. Stavba je svojim účelom rekreačné zariadenie na hromadnú rekreáciu. Vek objektu bol stanovený podľa zistení na miestnom šetrení a predchádzajúcich znaleckých dokazovaní, písomný doklad /stavebné povolenie/ o veku stavby znalcovi nebol predložený. Podľa uvedených zistení bola stavba povolená Stavebným povolením č.997/2006 MH-rozh. na stavbu Hotel Biele Vody – prístavba bazénovej časti vydaným Mestom Hriňová dňa 10.04.2007. Stavba je v súčasnom stavebnotechnickom stave rozostavaná od roku 2011, od kedy sa vo výstavbe nepokračuje, stavebná údržba sa nevykonáva.

Dispozične má stavba dve podzemné, dve nadzemné a jedno podkrovné podlažie, budúca dispozícia jednotlivých podlaží je zrejmá z priloženej dokumentácie. V druhom podzemnom podlaží sú sklady, ski servis, posilňovňa, schodisko, v prvom podzemnom podlaží budú schodisko, chodba a herne, v prízemí objektu budú schodisko, recepcia, sociálne miestnosti, komunikačné priestory, sauny, odpočiváreň a šatne. V 2.NP sú projektované schodisko, chodba, sociálne miestnosti, solárium, vírivka, podbazénový priestor a strojovňa bazéna. V treťom nadzemnom podlaží /podkroví/ je dominantným priestorom bazén, ďalej sú tu schodisko a bar.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, druhý suterén je z betónových tvárnic, ostatné podlažia prevažne z tehlových tvárnic BRITTERM v hrúbke obvodových múrov 44 cm. Základy stavby sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, deliace konštrukcie murované, stropy sú montované keramické. Pod bazénom, ktorý je umiestnený v najvyššom podlaží je vyhotovené nosná skeletová konštrukcia zo železobetónu, ktorá je kotvená do základov objektu. Strecha je sedlová krížová s nerovnakou výškou hrebeňov, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie budú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky zatiaľ nie sú vyhotovené, vnútorné povrchy stien tvoria vápenné hrubé omietky zatiaľ bez štukovej vrstvy. Objekt bude vykurovaný podlahovým teplovodným systémom, zdrojom bude areálová kotolňa na biomasu. V budove sú hotové hrubé inštalačné rozvody elektroinštalácie, vody aj kanalizácie, osadené je bazénové teleso v treťom nadzemnom podlaží. Stavba je rozostavaná, zatiaľ nie sú osadené okná, dvere, podlahy, zariaďovacie predmety, rozostavanosť jednotlivých konštrukcií je stanovená odborným odhadom znalca v nasledujúcich výpočtoch. Konštrukcie, ktoré sa zatiaľ v objekte nenachádzajú sú vo výpočte uvažované v budúcom štandardnom vyhotovení.

Pri výpočte opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou vychádzal znalec z veku stavby od roku 2011, životnosť vzhľadom na vek a zistený stavebnotechnický stav stanovil znalec na 80 rokov.