Píla Šumiac

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

336000 €

Číslo dražby: 252023


Kraj: Banskobystrický

Okres: Brezno

Mesto: Šumiac

Katastrálne územie: Šumiac

Úžitková plocha: 89085 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Horné záhrady 2

Dátum konania dražby: 17.07.2024

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 01.07.2024 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 12.07.2024 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Hlavná ulica, Šumiac (GPS 48°49'08.4"N 20°08'05.6"E)

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 336000 €

Dražobná zábezpeka: 49000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

I. Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaný Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor, obec Šumiac, k. ú. Šumiac na liste vlastníctva číslo 1749 a to:
a) parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
– parcela číslo 4751/2, Ostatná plocha o výmere 19945 m2,
– parcela číslo 4751/5, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1311 m2,
– parcela číslo 4751/6, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2,
– parcela číslo 4751/7, Trvalý trávny porast o výmere 4847 m2,
– parcela číslo 4751/8, Trvalý trávny porast o výmere 1648 m2,
– parcela číslo 4751/10, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2,
(Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 819 evidovanej na pozemku parcelné číslo 4751/10 je evidovaný na liste vlastníctva č. 96)
– parcela číslo 4751/11, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2,
(Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 820 evidovanej na pozemku parcelné číslo 4751/11 je evidovaný na liste vlastníctva č. 96)
– parcela číslo 4751/12, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 525 m2,
– parcela číslo 4751/13, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 118 m2,
– parcela číslo 4751/14, Ostatná plocha o výmere 18 m2,
– parcela číslo 4752, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1204 m2,
– parcela číslo 4753, Ostatná plocha o výmere 5035 m2,
– parcela číslo 4759, Záhrada o výmere 408 m2,
– parcela číslo 4760, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 512 m2,
(Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 764 evidovanej na pozemku parcelné číslo 4760 je evidovaný na liste vlastníctva č. 96)
– parcela číslo 4771/1, Záhrada o výmere 4153 m2,
– parcela číslo 4771/2, Záhrada o výmere 370 m2,
– parcela číslo 4772/1, Ostatná plocha o výmere 17333 m2,
– parcela číslo 4772/2, Ostatná plocha o výmere 394 m2,
– parcela číslo 4772/3, Ostatná plocha o výmere 55 m2,
– parcela číslo 4772/4, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 249 m2,
– parcela číslo 4772/6, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 418 m2,
– parcela číslo 4773/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2911 m2,
– parcela číslo 4773/2, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 180 m2,
– parcela číslo 4773/3, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2,
– parcela číslo 4773/5, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15 m2,
– parcela číslo 4773/6, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2,
– parcela číslo 4773/7, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2,
– parcela číslo 4773/8, Záhrada o výmere 1250 m2,
– parcela číslo 4773/9, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2,
– parcela číslo 4773/10, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2,
– parcela číslo 4773/11, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1852 m2,
– parcela číslo 4773/12, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2,
(Právny vzťah k stavbe súpisné číslo 828 evidovanej na pozemku parcelné číslo 4773/12 je evidovaný na liste vlastníctva č. 96)
– parcela číslo 4773/13, Záhrada o výmere 1338 m2,
– parcela číslo 4774, Ostatná plocha o výmere 3183 m2,
– parcela číslo 4775/1, Ostatná plocha o výmere 12879 m2,
– parcela číslo 4775/2, Ostatná plocha o výmere 1493 m2,
– parcela číslo 4775/16, Ostatná plocha o výmere 1000 m2,
– parcela číslo 4775/17, Ostatná plocha o výmere 84 m2,
– parcela číslo 4775/18, Ostatná plocha o výmere 35 m2,
– parcela číslo 4784/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 432 m2,
– parcela číslo 4784/2, Záhrada o výmere 398 m2,
– parcela číslo 4784/3, Záhrada o výmere 126 m2,
– parcela číslo 4802/10, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 290 m2,
– parcela číslo 4803/1, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 810 m2,
– parcela číslo 4803/2, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1663 m2,

b) stavby:
– súpisné číslo 686, postavená na parcele KN-C 4773/10, popis stavby: Kancel. priestory
– súpisné číslo 695, postavená na parcele KN-C 4773/11, popis stavby: Ubytov. objekt
– súpisné číslo 744, postavená na parcele KN-C 4773/7, popis stavby: Prev. budova
– súpisné číslo 745, postavená na parcele KN-C 4773/9, popis stavby: OBSLUŽNÁ BUDOVA
– súpisné číslo 746, postavená na parcele KN-C 4772/4, popis stavby: ADMINISTR. BUDOVA
– súpisné číslo 747, postavená na parcele KN-C 4751/5, popis stavby: PILNICA
– súpisné číslo 748, postavená na parcele KN-C 4751/6, popis stavby: SOC.BUDOVA
– súpisné číslo 749, postavená na parcele KN-C 4773/6, popis stavby: DVOJGARÁŽ
– súpisné číslo 789, postavená na parcele KN-C 4775/18, popis stavby: ŠATŇA
– súpisné číslo 790, postavená na parcele KN-C 4775/17, popis stavby: DIELŇA
– súpisné číslo 791, postavená na parcele KN-C 4772/6, popis stavby: SUŠIAREŇ

II. Súčasťou predmetu dražby je príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 31/2024 zo dňa 20.05.2024, vypracovaný Znalcom: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica
v spoluvlastníckom podiele 1/1

(ďalej spolu len ako „predmet dražby“).

 

Kancelárske priestory č.súp. 686 na p.č. 4773/10
Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako Kancelárske priestory č.súp. 686 na parc.č. 4773/10 v k. ú. Šumiac je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie, nie je podpivničená. V minulosti bola využívaná na administratívne účely, prípadne ako byt správcu areálu, v súčasnosti sa nevyužíva. Konštrukčne ide o drevenú zrubovú stavbu postavenú cca v roku 1942, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny aj deliace konštrukcie sú drevené, na sedlovej streche je krytina aj klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, povrchové úpravy stien tvoria nátery dreva, okná sú drevené dvojité, vnútorné dvere drevené otváravé, podlahy drevené, prípadne z keramickej dlažby. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu a kanalizáciu, vykurovanie bolo elektrické lokálne, akumulačnými pecami, na ohrev TÚV slúžil elektrický bojler, vnútorné konštrukcie a vybavenie je štandardné.
Podľa predložených podkladov bola budova postavená cca v roku 1942, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 90 rokov.

Ubytovací objekt č.súp. 695 na p.č. 4773/11, zapísaný na liste vlastníctva ako Ubytovací objekt č.súp. 695 na parc.č. 4773/11 v k.ú. Šumiac sa v skutkovom stave už nenachádza, stavba bola odstránená.

Obslužná budova č.súp. 745 na p.č. 4773/9 je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. V minulosti bola využívaná na technickoprevádzkové účely /sklady, kôlňa, miestnosť strážnej služby, kúpeľňa a WC/, v súčasnosti sa nevyužíva. Konštrukčne ide o murovanú stavbu postavenú cca v roku 1942, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny aj deliace konštrukcie sú murované, na sedlovej streche je krytina z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy nie sú vyhotovené. Povrchové úpravy stien tvoria vápenné hladké omietky, podlahy sú drevené doskové a s cementovým poterom, okná drevené zdvojené, dvere drevené otváravé. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu a kanalizáciu.
Podľa predložených podkladov bola budova postavená cca v roku 1942, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 90 rokov.

Administratívna budova č.súp. 746 na p.č. 4772/4 je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. V minulosti bola využívaná na administratívne účely, v súčasnosti sa nevyužíva. Konštrukčne ide o drevenú zrubovú stavbu postavenú cca v roku 1942, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny aj deliace konštrukcie drevené, na plochej streche je krytina aj klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, povrchové úpravy stien tvoria nátery dreva, okná sú drevené dvojité, vnútorné dvere drevené otváravé, podlahy drevené, prípadne z keramickej dlažby. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu a kanalizáciu, vykurovanie bolo elektrické lokálne, akumulačnými pecami, na ohrev TÚV slúžil elektrický bojler, vnútorné konštrukcie a vybavenie je štandardné. Dispozične sa v budove nachádzajú kancelárie a jedáleň pre zamestnancov.
Podľa predložených podkladov bola budova postavená cca v roku 1942, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 90 rokov.

Pilnica č.súp. 747 na p.č. 4751/5 je v zmysle platnej metodiky halový objekt, je hlavným výrobným objektom hodnoteného areálu, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený.
Pôvodná časť stavby bola postavená cca v roku 1943, tvorí ho hlavná hala a bočná prístavba, v roku 2006 bol objekt čiastočne zrekonštruovaný a pristavané boli bočné drevené skladové prístrešky s pultovými strechami. Konštrukčne je hlavná halová časť postavená zo železobetónového monolitického skeletu s murovaným obvodovým plášťom, má sedlovú strechu z drevených strešných väzníkov, krytina je z pozinkovaného plechu, bočné prístavby sú z masívnych drevených stĺpových konštrukcií s doskovým obitím, majú pultové strechy a plechové krytiny. Základy objektu sú betónové pätkové a pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny haly murované, na sedlovej streche je krytina aj klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, povrchové úpravy stien tvoria vápenné hladké omietky, okná sú vymenené za plastové, podlahy betónové, s cementovým poterom. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, ostatné vnútorné inštalačné rozvody neboli zistené.
Podľa predložených podkladov bola hlavná hala postavená cca v roku 1943, prístavby a čiastočná rekonštrukcia v roku 2006, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav a čiastočnú rekonštrukciu na 100 rokov od roku 1943.

Popis prístavby z roku 2006
Na západnej strane a na južnej strane boli v roku 2006 k hlavnému objektu pristavané tri drevené prístrešky skladov s pultovými strechami.
Ďalší drevený skladový prístrešok je pristavaný na východnej strane hlavného objektu.

Sociálna budova č.súp. 748 na p.č. 4751/6 je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. V minulosti bola využívaná na technickoprevádzkové účely /sklady, šatne, sociálne miestnosti/, v súčasnosti sa nevyužíva. Konštrukčne ide o murovanú stavbu postavenú cca v roku 1969, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny aj deliace konštrukcie sú murované, na sedlovej streche je krytina z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy nie sú vyhotovené. Povrchové úpravy stien tvoria vápenné hladké omietky, podlahy sú betónové, s cementovým poterom, prípadne z keramickej dlažby, okná drevené zdvojené, v časti vymenené za plastové, dvere drevené otváravé. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu a kanalizáciu.
Podľa predložených podkladov bola budova postavená cca v roku 1969, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 90 rokov.

Dvojgaráž č.súp. 749 na p.č. 4773/6 je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. V minulosti bola využívaná na garážovanie vozidiel, v súčasnosti sa nevyužíva. Konštrukčne ide o murovanú stavbu postavenú cca v roku 1972, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny aj deliace konštrukcie murované, na plochej streche /s miernym pultovým spádom/ je krytina z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy nie sú vyhotovené. Povrchové úpravy stien tvoria vápenné hladké omietky, podlahy sú betónové, s cementovým poterom, vráta drevené otváravé. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, ostatné vybavenie nemá.
Podľa predložených podkladov bola budova postavená cca v roku 1972, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 80 rokov.

Šatňa č.súp. 789 na p.č. 4775/18 je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. V minulosti bola využívaná na šatňa zamestnancov, v súčasnosti sa nevyužíva. Konštrukčne ide o drevenú zrubovú stavbu postavenú cca v roku 1943, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové steny aj deliace konštrukcie drevené, na sedlovej streche je krytina z pozinkovaného plechu, povrchové úpravy stien nie sú vyhotovené, prípadne ich tvoria nátery dreva, okná sú drevené jednoduché, dvere drevené otváravé, podlahy drevené. Objekt bol napojený na elektroinštaláciu, ostatné vybavenie nemá.
Podľa predložených podkladov bola budova postavená cca v roku 1943, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 90 rokov.

Dielňa č.súp. 790 na p.č. 4775/17 je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená. V minulosti bola využívaná ako dielňa, v súčasnosti sa nevyužíva, je v schátranom stave, bez vykonávanej údržby. Konštrukčne ide o drevenú stavbu postavenú cca v roku 1972, základy sú betónové pásové, obvodové steny tvoria drevené doskové steny na drevených stĺpikoch, v časti chýbajúce, na sedlovej streche je krytina z pozinkovaného plechu, povrchové úpravy stien nie sú vyhotovené, prípadne ich tvoria nátery dreva, podlahy nie sú, okná, ani dvere nie sú, vráta sú drevené zvlakové, stavba nemá žiadne vnútorné vybavenie.
Podľa predložených podkladov bola budova postavená cca v roku 1972, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť stavby na 55 rokov.

Sušiareň č.súp. 791 na p.č. 4772/6 sa v skutkovom stave už nenachádza, stavba bola odstránená.

Analýza polohy nehnuteľností:
Hodnotené nehnuteľnosti tvoria priemyselný areál bývalej píly, ktorý sa nachádza v obci Šumiac, okres Brezno, obec má 1310 obyvateľov /údaj k 31.12.2023/, leží v regióne Horehronie, v prírodnom prostredí pod Kráľovou hoľou, je vzdialená cca 35 km od okresného mesta Brezno smerom na Červenú Skalu a Poprad. Areál leží v miestnej časti Červená Skala, t.j. na pravej cestnej komunikácie vedúcej od Brezna smerom na Poprad, je prístupný z cestnej komunikácie, bol napojený na základné inžinierske siete, t.j. vodu a elektroinštaláciu, ktoré boli vedené z verejných rozvodov, v súčasnom období vzhľadom na dlhodobé nevyužívanie nehnuteľností sú areálové rozvody inžinierskych sietí pravdepodobne nefunkčné. V danom mieste je životné prostredie bez zjavného poškodenia. V blízkom okolí sa nachádza zmiešaná výstavba, prevažne prevádzkové areály, čiastočne aj rodinné domy.