Čadca, Nebytový priestor č. 6, VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

13000 €

Číslo dražby: 21362018/2


Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Mesto: Čadca

Katastrálne územie: Čadca

Úžitková plocha: 44,74 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Hotel Slovan (denný bar), Andreja Kmeťa 2

Dátum konania dražby: 26.09.2019

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 11.09.2019 13:20 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 18.09.2019 13:20 hod.

Miesto obhliadky: Ulica Janka Kráľa 8, Čadca

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 16238,65 €

Dražobná zábezpeka: 3900 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Čadca, okres: Čadca, katastrálnom území: Čadca, evidované Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor:

a) na liste vlastníctva (LV) číslo 6082 a to:

– nebytový priestor č. 1 – (druh nebytového priestoru: zariadenie obchodu) vo vchode B v suteréne bytového domu súpisné číslo 2598, popis stavby: Obytný dom čs.2598, postavený na parcele registra „C“ parcelné číslo 2535

– a s vlastníctvom nebytového priestoru č. 1 – spojený spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 4457 / 126613.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1;

b) na liste vlastníctva (LV) číslo 6223 a to:

spoluvlastnícky podiel vo výške 4457 / 126613 z celku na parcele registra „C“ parcelné číslo 2535, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 405 m2

/ďalej spolu len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby – nebytový priestor bol využívaný ako kadernícky salón. Je umiestnený na 1. nadzemnom podlaží (prízemí) obytného domu č. súp. 2598 v Čadci na sídlisku Žarec na ulici Janka Kráľa. Dom je postavený panelovou technológiou, má plochú strechu so živičnou krytinou. Je prístupný z mestskej komunikácie, osadený na vyrovnanom, mierne svahovitom teréne. Napojený je na všetky štandardné mestské inžinierske siete. Dom má prízemie (technické nadzemné podlažie) a štyri obytné nadzemné podlažia (1. až 4. poschodie). Bol daný do užívania v roku 1977. Na dome bola vykonaná rekonštrukcia spoločných priestorov(keramické dlažby, okenné plastové profily, dverové plastové profily, vnútorné povrchové úpravy) a vonkajšie zateplenie kontaktným systémom. Údržba bytového domu je vykonávaná na štandardnej úrovni. Životnosť bytového domu bola znalcom volená, vzhľadom na typ budovy, jej konštrukčný systém a rozsah údržby, odborným odhadom v rozsahu 100 rokov.

Dispozične nebytový priestor obsahuje päť miestností, Pozostáva z predajne, jednej WC kabíny, dvoch skladov a chodby. Vstup do nebytového priestoru je priamo z ulice cez miestnosť predajne. Dispozičné usporiadanie je znázornené na nákrese v prílohách posudku.

Konštrukcie a vybavenie nebytového priestoru sú značne zanedbané, bez údržby. Vnútorné povrchové úpravy sú štandardné hladké omietky. Niektoré podhľady boli dodatočne tepelne zaizolované. Vo WC je na stene s umývadlom zhotovený keramický obklad. Podlahy sú keramické dlažby, vo chodbe je PVC povlak. Okná majú drevený rám a zdvojené zasklenie. Z vnútornej strany, aj na vstupných dverách sú osadené oceľové mreže. Priečky sú betónové, panelové. Vnútorné dvere sú drevené hladké s bielim náterom, osadené do oceľových zárubní. Vstupné dvere sú drevené rámové s kombinovanou drevenou a sklenou výplňou. Zariaďovacie predmety sú štandardné, keramická WC misa typu kombi,  keramické umývadlo, vodovodné batérie sú nerezové s kohútikovými výtokovými ventilmi. Vykurovacie telesá sú oceľové rúrové registre alebo oceľové doskové. V nebytových priestoroch je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia, rozvod svetelnej elektrickej energie. Všetky médiá majú vlastné merače. Vykurovanie je diaľkové, napojené z centrálnej kotolne na sídlisku.

Súčasťou nebytového priestoru je jeho vnútorné vybavenie a to – vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, vykurovacie telesá vrátane vnútorných rozvodov okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené aj spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4457/126613. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.