Čadca, Nebytový priestor č. 3, ul. Okružná – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

10674,24 €

Číslo dražby: 21332018


Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Mesto: Čadca

Katastrálne územie: Čadca

Úžitková plocha: 44,44 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Hotel Slovan (denný bar), Andreja Kmeťa 2

Dátum konania dražby: 26.06.2019

Čas konania dražby: 11:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 06.06.2019 13:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 20.06.2019 13:30 hod.

Miesto obhliadky: Okružná 48, Čadca

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 10674,24 €

Dražobná zábezpeka: 3000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Čadca, okres: Čadca, katastrálnom území: Čadca, evidované Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 4077 a to:

– nebytový priestor č. 1 – (druh nebytového priestoru: zariadenie obchodu) vo vchode ČS. 152 na prízemí bytového domu súpisné číslo 152, popis stavby: OBYTNY DOM CS.152, postavený na parcele registra „C“ parcelné číslo 13472/217, zastavané plochy a nádvoria o výmere 734 m2,

– a s vlastníctvom nebytového priestoru č. 1 – spojený spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ parcelné číslo 13472/217, zastavané plochy a nádvoria o výmere 734 m2 vo výške 4444/612354.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

 

Predmet dražby – nebytový priestor bol využívaný ako maloobchodná predajňa potravín a doplnkového tovaru. Je umiestnený na 1. nadzemnom podlaží (prízemí) obytného domu č. súp. 152 v Čadci na sídlisku Kýčerka na Okružnej ulici. Dom je postavený panelovou technológiou, má plochú strechu so živičnou krytinou. Je prístupný z mestskej komunikácie, osadený na vyrovnanom, mierne svahovitom teréne. Napojený je na všetky štandardné mestské inžinierske siete, mimo zemného plynu. Dom má prízemie (technické nadzemné podlažie) a osem obytných nadzemných podlaží (1. až 8. poschodie). Bol daný do užívania v roku 1988. Na dome bola vykonaná rekonštrukcia spoločných priestorov(keramické dlažby, okenné plastové profily, dverové plastové profily, vnútorné povrchové úpravy). V čase obhliadky prebiehala aplikácia kontaktného zatepľovacieho systému na obvodových nosných stenách. Údržba bytového domu je vykonávaná na štandardnej úrovni. Životnosť bytového domu bola znalcom volená, vzhľadom na typ budovy, jej konštrukčný systém a rozsah údržby, odborným odhadom v rozsahu 80 rokov.

Dispozične nebytový priestor obsahuje päť miestností, Pozostáva z predajne, jednej WC kabíny, troch skladov. Vstup do nebytového priestoru je priamo z ulice cez miestnosť predajne. Dispozičné usporiadanie je znázornené na nákrese v prílohách posudku.

Konštrukcie a vybavenie nebytového priestoru sú značne zanedbané, bez údržby. Vnútorné povrchové úpravy sú štandardné hladké omietky. Niektoré podhľady boli dodatočne tepelne zaizolované. Vo WC je na stene s umývadlom zhotovený keramický obklad. Podlahy sú keramické dlažby, vo WC je PVC povlak. Okná majú oceľový rám a zdvojené zasklenie. Z vnútornej strany, aj na vstupných dverách sú osadené oceľové mreže. Priečky sú betónové, panelové. Vnútorné dvere sú drevené hladké s bielim náterom, osadené do oceľových zárubní. Vstupné dvere sú drevené rámové s kombinovanou drevenou a sklenou výplňou. Zariaďovacie predmety sú štandardné, keramická WC misa typu kombi, 2x keramické umývadlo, vodovodné batérie sú nerezové s kohútikovými výtokovými ventilmi. Vykurovacie telesá sú oceľové rúrové registre alebo oceľové doskové. V nebytových priestoroch je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia, rozvod svetelnej elektrickej energie. Všetky médiá majú vlastné merače. Vykurovanie je diaľkové, napojené z centrálnej kotolne na sídlisku.

Súčasťou nebytového priestoru je jeho vnútorné vybavenie a to – vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, vykurovacie telesá vrátane vnútorných rozvodov okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené aj spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4444/612354. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.