Nebytový priestor č.1, ul. Chalúpkova

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 21320181


Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Mesto: Čadca

Katastrálne územie: Čadca

Úžitková plocha: 56,39 m2


Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Znalecké ocenenie: 14752,13 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Opis predmetu dražby

2.1.1 Nebytový priestor č. 1, v obytnom dome súp. č. 156 na parc. č. 3291/43
POPIS
Nebytový priestor bol využívaný ako maloobchodná predajňa potravín a doplnkového tovaru. Je umiestnený na 1. nadzemnom podlaží (prízemí) obytného domu č. súp. 156 v Čadci na sídlisku Kýčerka na Chalúpkovej ulici. Dom je postavený panelovou technológiou, má plochú strechu so živičnou krytinou. Je prístupný z mestskej komunikácie, osadený na vyrovnanom, mierne svahovitom teréne. Napojený je na všetky štandardné mestské inžinierske siete, mimo zemného plynu. Dom má prízemie (technické nadzemné podlažie) a šesť obytných nadzemných podlaží (1. až 6. poschodie). Bol daný do užívania v roku 1991. Na dome bola vykonaná rekonštrukcia spoločných priestorov(keramické dlažby, okenné plastové profily, dverové plastové profily, vnútorné povrchové úpravy). Údržba bytového domu je vykonávaná na štandardnej úrovni. Životnosť bytového domu je volená, vzhľadom na typ budovy, jej konštrukčný systém a rozsah údržby, odborným odhadom v rozsahu 80 rokov.
Dispozične nebytový priestor obsahuje päť miestností, Pozostáva z predajne, jednej WC kabíny, troch skladov ( z toho jeden je umiestnený samostatne a prístupný cez spoločné priestory domu). Vstup do nebytového priestoru je priamo z ulice cez miestnosť predajne. Dispozičné usporiadanie je znázornené na nákrese v prílohách posudku.
Konštrukcie a vybavenie nebytového priestoru sú značne zanedbané, bez údržby. Vnútorné povrchové úpravy sú štandardné hladké omietky. Niektoré podhľady boli dodatočne tepelne zaizolované. Vo WC je na stene s umývadlom zhotovený keramický obklad. Podlahy sú keramické dlažby, vo WC je PVC povlak. Okná majú oceľový rám a zdvojené zasklenie. Z vnútornej strany, aj na vstupných dverách sú osadené oceľové mreže. Priečky sú betónové, panelové. Vnútorné dvere sú drevené hladké s bielim náterom, osadené do oceľových zárubní. Vstupné dvere sú drevené rámové s kombinovanou drevenou a sklenou výplňou. Zariaďovacie predmety sú štandardné, keramická WC misa typu kombi, 2x keramické umývadlo, vodovodné batérie sú nerezové s kohútikovými výtokovými ventilmi. Vykurovacie telesá sú oceľové rúrové registre alebo oceľové doskové. V nebytových priestoroch je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia, rozvod svetelnej elektrickej energie. Všetky médiá majú vlastné merače. Vykurovanie je diaľkové, napojené z centrálnej kotolne na sídlisku.
Súčasťou nebytového priestoru je jeho vnútorné vybavenie a to – vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, vykurovacie telesá vrátane vnútorných rozvodov okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.
S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené aj spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5633/1043938. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.