Čadca, Nebytový priestor č.1, ul. Chalúpkova – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

8350 €

Číslo dražby: 21312018/3/1


Kraj: Žilinský

Okres: Čadca

Mesto: Čadca

Katastrálne územie: Čadca

Úžitková plocha: 56,39 m2


Miesto konania dražby: Žilina

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Ľubica Joneková, Štúrova 8638/2A

Dátum konania dražby: 30.06.2020

Čas konania dražby: 13:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 19.06.2020 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 26.06.2020 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Chalúpkova ulica 19, Čadca

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 16700 €

Dražobná zábezpeka: 2500 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Čadca, okres: Čadca, katastrálnom území: Čadca, evidované Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 4015 a to:

– nebytový priestor č. 1 – (druh nebytového priestoru: zariadenie obchodu) vo vchode ČS. 156 na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 156, popis stavby: OBYTNÝ DOM ČS.156, postavený na parcele registra „C“ parcelné číslo 3291/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1252 m2,

– a s vlastníctvom nebytového priestoru č. 1 – spojený spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcele registra „C“ parcelné číslo 3291/43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1252 m2 vo výške 5633/1043938 z celku.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Predmet dražby – nebytový priestor bol využívaný ako maloobchodná predajňa potravín a doplnkového tovaru. Je umiestnený na 1. nadzemnom podlaží (prízemí) obytného domu č. súp. 156 v Čadci na sídlisku Kýčerka na Chalúpkovej ulici. Dom je postavený panelovou technológiou, má plochú strechu so živičnou krytinou. Je prístupný z mestskej komunikácie, osadený na vyrovnanom, mierne svahovitom teréne. Napojený je na všetky štandardné mestské inžinierske siete, mimo zemného plynu. Dom má prízemie (technické nadzemné podlažie) a šesť obytných nadzemných podlaží (1. až 6. poschodie). Bol daný do užívania v roku 1991. Na dome bola vykonaná rekonštrukcia spoločných priestorov(keramické dlažby, okenné plastové profily, dverové plastové profily, vnútorné povrchové úpravy). Údržba bytového domu je vykonávaná na štandardnej úrovni. Životnosť bytového domu bola znalcom volená, vzhľadom na typ budovy, jej konštrukčný systém a rozsah údržby, odborným odhadom znalca v rozsahu 80 rokov.

Dispozične nebytový priestor obsahuje päť miestností, Pozostáva z predajne, jednej WC kabíny, troch skladov ( z toho jeden je umiestnený samostatne a prístupný cez spoločné priestory domu). Vstup do nebytového priestoru je priamo z ulice cez miestnosť predajne.

Konštrukcie a vybavenie nebytového priestoru sú značne zanedbané, bez údržby. Vnútorné povrchové úpravy sú štandardné hladké omietky. Niektoré podhľady boli dodatočne tepelne zaizolované. Vo WC je na stene s umývadlom zhotovený keramický obklad. Podlahy sú keramické dlažby, vo WC je PVC povlak. Okná majú oceľový rám a zdvojené zasklenie. Z vnútornej strany, aj na vstupných dverách sú osadené oceľové mreže. Priečky sú betónové, panelové. Vnútorné dvere sú drevené hladké s bielim náterom, osadené do oceľových zárubní. Vstupné dvere sú drevené rámové s kombinovanou drevenou a sklenou výplňou. Zariaďovace predmety sú štandardné, keramická WC misa typu kombi, 2x keramické umývadlo, vodovodné batérie sú nerezové s kohútikovými výtokovými ventilmi. Vykurovacie telesá sú oceľové rúrové registre alebo oceľové doskové. V nebytových priestoroch je rozvod teplej a studenej vody, kanalizácia, rozvod svetelnej elektrickej energie. Všetky médiá majú vlastné merače. Vykurovanie je diaľkové, napojené z centrálnej kotolne na sídlisku. Súčasťou nebytového priestoru je jeho vnútorné vybavenie a to – vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, vykurovacie telesá vrátane vnútorných rozvodov okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie.

S vlastníctvom nebytového priestoru je spojené aj spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5633/1043938. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.