Lanárska výroba (výrobná hala), Revúca

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 21020153/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Revúca

Mesto: Revúca

Katastrálne územie: Revúca

Úžitková plocha: 1241 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Priemyselná 306/9, Revúca (hlavný vstup)

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 42345 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Lanárska výroba na parc.č. 1686/25

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako Lanárska výroba na parc.č. 1686/25 /bez súp.č./, k.ú Revúca je zmysle platnej metodiky halový objekt, stavba bola postavená v roku 1955 ako súčasť väčšieho halového komplexu, ktorého súčasťou sú aj ďalšie tri objekty zapísané na liste vlastníctva ako samostatné stavby.

Konštrukčne je stavba postavená zo železobetónového monolitického skeletu, s murovaným opláštením a deliacimi priečkami, základy sú betónové pätkové a pásové, stropy železobetónové monolitické, strecha nad hodnoteným objektom má shedový tvar, t.j. s poloblúkovými nadstešnými svetlíkmi s presklením na ich zvislých plochách, krytina je živičná, z asfaltových natavených pásov /je poškodená, zatekajúca/. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy betónové s cementovým poterom, v časti z betónových dlažobných kociek, okná sú oceľové jednoduché, dvere a vráta oceľové otváravé, objekt má vnútorné rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie, zemného plynu aj vzduchotechniky. Funkčnosť jednotlivých inštalačných rozvodov nebolo možné pri miestnom šetrení overiť, pretože budova sa dlhodobo nevyužíva, jej technický stav je zanedbaný, vyžaduje rekonštrukciu.

Pri výpočte zastavanej plochy je prevzatá plocha z katastrálnych podkladov, pretože objekt tvorí vnútornú časť väčšieho objektu, jeho výmera je daná geometrickým zameraním zapísaným v liste vlastníctva, pri výpočte obstavaného priestoru shedovej strechy bola zvolená zrovnaná hrúbka strechy odborným odhadom znalca.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek haly od roku 1955, životnosť na 70 rokov.