Dielňa č.súp. 4623 Liptovský Mikuláš

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

37356 €

Číslo dražby: 1032015


Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Mikuláš

Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

Úžitková plocha: 265 m2


Miesto konania dražby: Liptovský Mikuláš

Adresa dražby: V sídle úpadcu v zasadacej miestnosti č. dverí 201, na prvom pochodí (nová budova) na adrese: Družstevná 6, 030 01 Liptovský Mikuláš

Dátum konania dražby: 13.07.2015

Čas konania dražby: 10:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 25.06.2015 13:30 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 08.07.2015 13:30 hod.

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš (hlavný vstup)

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 37356 €

Dražobná zábezpeka: 11207 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Dielňa č.súp. 4623 leží na pozemku parc.č. 5531/23, k.ú Liptovský Mikuláš. Hodnotená stavba je súčasťou jedného väčšieho objektu dielní, ktorý bol pôvodne vo vlastníckych dokladoch zapísaný ako jeden celok, v roku 2014 bol objekt rozdelený na štyri samostatné časti, ktorým boli pridelené súpisné čísla a následne boli zapísané do KN ako samostatné stavby.

Dielňa č.súp. 4623 má charakter budovy, má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený má sedlovú strechu. Podľa zistení pri miestnom šetrení bol objekt postavený cca v roku 1960, doklady o veku stavby sa v písomnej forme nezachovali. Konštrukčne ide o stavbu pôdorysne do tvaru L, ktorej nosný systém tvorí tehlové murivo v hrúbkach 30 a 45 cm, základy sú betónové pásové, stropnú konštrukciu tvoria drevené trámy s rovnými podhľadmi, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu, vstupné vráta sú plechové otváravé, okná prevažne drevené zdvojené, vnútorné dvere drevené plné hladké. Podlahy sú betónové s cementovým poterom alebo z keramických dlažieb, v objekte sú elektroinštalačné rozvody, voda aj kanalizácia, sú tu aj sociálne miestnosti, t.j. šatne, umyváreň a WC, zariaďovacie predmety sú v štandardnom vyhotovení, objekt je vykurovaný z centrálnej areálovej kotolne. Dispozičné riešenie objektu je zakreslené v prílohách posudku. Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujeme vek od roku 1960 a životnosť stavby s prihliadnutím na zistený technický stav na 80 rokov.

Na parcele registra „C“ číslo 5531/20 sú v súčasnosti spevnené plochy využívané ako parkovisko a parcela registra „C“ číslo 5531/15 je v súčasnosti nevyužívaná a zarastená  náletovou vegetáciou.