Dielňa č.súp. 4622, Liptovský Mikuláš

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

33337 €

Číslo dražby: 1022015


Kraj: Žilinský

Okres: Liptovský Mikuláš

Mesto: Liptovský Mikuláš

Katastrálne územie: Liptovský Mikuláš

Úžitková plocha: 298 m2


Miesto konania dražby: Liptovský Mikuláš

Adresa dražby: V sídle úpadcu v zasadacej miestnosti č. dverí 201, na prvom pochodí (nová budova) na adrese: Družstevná 6, 030 01 Liptovský Mikuláš 13.07.2015

Dátum konania dražby: 13.07.2015

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 25.06.2015 13:15 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 08.07.2015 13:15 hod.

Miesto obhliadky: ROBSTAV, stavebné družstvo Liptovský Mikuláš, Družstevná 6, 031 01 Liptovský Mikuláš (hlavný vstup)

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 33337 €

Dražobná zábezpeka: 10001 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Dielňa súp. č. 4622 na pozemku p. č. 5531/7 sa nachádza v Meste Liptovský Mikuláš. Nachádza sa východne od centra mesta Lipt. Mikuláš, na ul. Družstevnej. Jedna sa o nepodpivničenú budovu s jedným nadzemným podlažím. Budova sa v súčasnosti využíva v časti ako autoservis a v časti ako zámočnícka dielňa. Časť – sústružňa je v súčasnosti nevyužívaná.

1. NP obsahuje : zámočnícka dielňa, autodielňa, sústružňa, umyváreň, WC,dva sklady.

Základy budovy sú základové pásy a pätky s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie sú zo železobetónového monolitického skeletu s výplňovým murivom tehlovým. Deliace konštrukcie sú murované tehlové. Stropnú konštrukciu a zároveň aj strešnú tvorí železobetónová doska vo vonkajšom spáde. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú taktiež vápenné hladké. Krytina je živičná zvarovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Dvere interiérové sú drevené plné hladké, vráta plechové. Okná sú jednoduché oceľové – prevažujúce. Podlahy sú z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vykurovanie je ústredné teplovodné z centrálnej kotolne prostredníctvom oceľových registrov. Rozvod vody teplej a studenej je z pozinkovaného potrubia. Zariadenie umyvárne a WC je štandardnými zariaďovacími predmetmi. Na budovu bolo zachované kolaudačné rozhodnutie – Kolaudačné rozhodnutie na stavbu “ Objekty ( kancelárie, dielne, sklady, sociálne zariadenia ) ROBSTAVU, výrobného družstva L. Mikuláš „, vydané MsNV – odborom výstavby Lipt. Mikuláš pod č. Výst. 4721/1975- Lň zo dňa 29.12.1975. V rozhodnutí je uvedený rok začatia užívania 1960.

Životnosť vzhľadom na stav pri miestnej obhliadke, konštrukčné vyhotovenie a účel využívania, stanovujem na 80 rokov.