Budova ubytovne Žilina – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 162018/3


Kraj: Žilinský

Okres: Žilina

Mesto: Žilina

Katastrálne územie: Žilina

Úžitková plocha: 393 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Hollého 57, Žilina

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 136000 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Žilina, okres: Žilina, katastrálnom území: Žilina, evidované Okresným úradom Žilina, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) číslo 1313 ako:
Pozemky evidované na katastrálnej mape ako parcely registra „C“:
– parcelné číslo 1517/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 174 m2
– parcelné číslo 1517/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7 m2
Stavba:
– Ubytovňa súpisné číslo 380, postavená na parcele číslo KN-C 1517/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Súčasťou predmetu dražby sú aj drobné stavby a príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva.
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

 

Ubytovňa č.súp. 380 na p.č. 1517/2 je v zmysle platnej metodiky budova, ktorá má tri nadzemné podlažia, nie je podpivničená, v súčasnom období sa nevyužíva, začatá je rekonštrukcia, v ktorej sa nepokračuje. Stavebnotechnický stav objektu je bez vykonávanej údržby, budova je v zlom technickom stave vyžadujúcom rozsiahlu rekonštrukciu.

Konštrukčne ide o stavbu, ktorej nosný systém tvoria murované tehlové steny v hrúbke 50 – 60 cm, základy sú betónové pásové, deliace konštrukcie sú murované, stropy nad prízemím a prvým poschodím sú drevené trámové s rovnými podhľadmi, nad druhým poschodím železobetónové monolitické, strecha je sedlová, krytina aj klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Schodiská sa v hodnotenej budove nenachádzajú, každé podlažie je prístupné zo schodiska umiestneného v susediacom objekte. Vonkajšie omietky sú brizolitové, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, v prízemnom podlaží pri začatej rekonštrukciu sú vybúrané, podlahy sú v chodbách a sociálnych miestnostiach prevažne z keramických dlažieb, v obytných miestnostiach parketové, z bukových vlysov, v kuchyniach povlakové z PVC, v prízemí boli v čase obhliadky podlahy vybúrané. Okná sú drevené dvojité, v prízemí vymenené za plastové, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, v časti objektu zdemontované. Vykurovanie v budove bolo lokálne, plynovými pecami Gamat, v súčasnom období sú pece nefunkčné a objekt nie je vykurovaný, v rozpracovanej rekonštrukcii prízemia sú vyhotovené nové rozvody teplovodného ústredného vykurovania a osadené nové radiátory typu KORAD. Objekt je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku plynu z verejných sietí /odberné miesta – merače sú umiestnené na budove, vzhľadom k tomu vonkajšie prípojky inžinierskych sietí nehodnotím/. V budove sa pôvodné zariaďovacie predmety v kuchyniach už nenachádzajú, v kúpeľniach sú pôvodné vane, umývadlá a WC, v prízemnom podlaží je kúpeľňa zrekonštruovaná, je to nový sprchový kút a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. Vzhľadom na zistený stavebnotechnický stav niektorých konštrukcií a vybavenia objektu hodnotil znalec stavbu ako poškodenú.

Podľa predložených podkladov bola pôvodná stavba postavená v zmysle stavebného povolenia vydaného v roku 1929 pravdepodobne s ukončením výstavby v roku 1930, budova bola zrekonštruovaná v roku 1970 a v roku 2015 začala terajšia rozpracovaná rekonštrukcia, v ktorej sa nepokračuje, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vzhľadom na vek a zistený technický stav životnosť stavby na 140 rokov.