Predajňa potravín – Banská Bystrica

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

368000 €

Číslo dražby: 242023/1


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Radvaň

Úžitková plocha: 722 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 15068/19

Dátum konania dražby: 24.07.2024

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 09.07.2024 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 23.07.2024 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Sládkovičova ulica č. 56, Banská Bystrica

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 408000 €

Dražobná zábezpeka: 49000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností evidovaný Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor, obec Banská Bystrica, k. ú. Radvaň na liste vlastníctva číslo 4980 a to:

a) parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape

– parcela číslo 3251/19, ostatná plocha o výmere 687 m2,

– parcela číslo 3251/20, ostatná plocha o výmere 1671 m2,

– parcela číslo 3251/120, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 407 m2,

b) stavba súpisné číslo 6572, postavená na parcele KN-C 3251/120, popis stavby: maloobchodná predajňa potravín,

spoluvlastnícky podiel 1/2 z celku (B2) a spoluvlastnícky podiel 1/2 z celku (B3) spolu spoluvlastnícky podiel 1/1 z celku.

Súčasťou predmetu dražby je príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 30/2024 zo dňa 18.03.2024, vypracovaný Znalcom: Ing. Štefan Pastierovič, Majerská cesta 65, 974 01 Banská Bystrica

v spoluvlastníckom podiele 1/1

 

Maloobchodná predajňa potravín č.súp. 6572 na parc.č. 3251/120 je budova, ktorá má jedno podzemné a jedno nadzemné podlažie. Podľa zistení pri miestnom šetrení bola pôvodná stavba daná do užívania v roku 1983 ako reštaurácia. V roku 2013 bola vykonaná rekonštrukcia objektu na predajňu potravín.

Konštrukčne je stavba vyhotovená zo železobetónového montovaného skeletu, betónové stĺpy sú rozmiestnené v modulových rozmeroch 6,00 x 6,00 m. Stropy tvorí systém železobetónových prefabrikovaných nosníkov, na ktorých sú uložené stropné panely. Strecha budovy pôvodne plochá dvojplášťová bola zrekonštruovaná na sedlovú, s miernymi spádmi, krytina strechy je plechová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Obvodový plášť objektu je murovaný z pórobetónových panelov. je dodatočne zateplený. Vonkajšie povrchové úpravy fasády sú z vápennocementových hladkých omietok, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, v sociálnych priestoroch keramické obklady. Podlahy sú väčšinou dláždené, v obchodných priestoroch, v chodbách a sociálnych priestoroch z keramickej dlažby. Podhľady v 1.NP sú kazetové sadrokartónové. Okná sú prevažne plastové, sú opatrené mrežami, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené, vstupné dvere dvojkrídlové. Objekt je napojený na rozvody elektroinštalácie, vody, kanalizácie aj plynu z verejných sietí, vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je vlastná plynová kotolňa. V suterénnom podlaží bola pôvodne herňa, v súčasnom období je toto podlažie nefunkčné, zdevastované a bez vykonávanej údržby, inštalačné rozvody a zdravotechnické zariaďovacie predmety sú zdemontované, prípadne nefunkčné. V prízemí budovy je využívaná predajňa potravín so štandardným vnútorným vybavením a zariaďovacími predmetmi.

Vzhľadom na zistený technický stav nehnuteľnosti stanovil znalec pre výpočet opotrebenia stavby lineárnou metódou životnosť objektu na 80 rokov od roku 1983.