Areál Martin, súbor 6

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 3372016-6


Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Mesto: Martin

Katastrálne územie: Martin

Úžitková plocha: 8002 m2


Miesto konania dražby: Martin

 

Miesto obhliadky: Robotnícka 14, Martin

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 212 664,04 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

I. Predmetom dražby je novovytvorená parcela nachádzajúca sa v Martine, okres Martin, katastrálne územie Martin, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu číslo 31061591 – 179/2018, vyhotovený Ing. Marek ČILLÍK – GEOPLÁN, so sídlom Tr. SNP č. 75, 974 01 Banská Bystrica, autorizačne overil Ing. Ján Sabacký, autorizovaný geodet a kartograf dňa 11.09.2019, predmetný geometrický plán bol úradne overený v zmysle § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. v platnom znení Okresným úradom Martin, katastrálny odbor dňa 14.10.2019 pod číslom G1-947/2019 úradne overila Ing. Denisa Orsághová.
Pozemok
– parcelné číslo KN-C 3400/191, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4736 m2
– parcelné číslo KN-C 3400/192, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

uvedená novovytvorená parcela KN-C 3400/191 vznikla na základe vyššie uvedeného geometrického plánu z parcely KN-C 3400/191, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4893 m2 a uvedená novovytvorená parcela KN-C 3400/191 vznikla na základe vyššie uvedeného geometrického plánu z parcely KN-C 3400/192, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 576 m2, nachádzajúcich sa v Martine, okres Martin, katastrálne územie Martin, evidované Okresným úradom Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6870.

II. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Martine, okres Martin, katastrálnom území Martin, evidované Okresným úradom Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6870 ako:
Pozemky
– parcelné číslo KN-C 3400/165, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 461 m2
– parcelné číslo KN-C 3400/163, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1266 m2
– parcelné číslo KN-C 3400/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 286 m2
– parcelné číslo KN-C 3400/162, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 470 m2
– parcelné číslo KN-C 3400/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2
– parcelné číslo KN-C 3400/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m2
– parcelné číslo KN-C 3400/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

III. Súčasťou predmetu dražby je príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I., II.), nezapísané na liste vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 13/2019 zo dňa 17.5.2019, vypracovaný členmi pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič: Odlučovač ropných látok, Dažďová kanalizácia DN 200, Dažďová kanalizácia DN 300, Dažďová kanalizácia (šachty), Dažďová kanalizácia (vpuste), Mostová váha na p. č. 3400/163, Parkovisko na p. č. 3400/165, Spevnená manipulačno-skladová plocha, Plot uličný na p. č. 3400/191.
Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

IV. Technologické zariadenia a elektronika zabudované na nehnuteľnostiach (I.), zapísané ako samostatné položky súpisu konkurznej podstaty úpadcu v časti elektronika, softvéry, servery, telefóny a zariadenie seda, váhy a to položka číslo 186 s označením: „Kamerový systém – počítač , monitor , záložný zdroj , 8 ks kamier“, položka číslo 97 s označením: „Cestná váha PREMOVA 30-1-4 /66/2005/ do 40 ton, KL REAL (predaj spolu s pozemkom zapísaným v k. ú. Martin)“
/ďalej spoločne len „predmet dražby“/

 

Odlučovač ropných látok
Odlučovač ropných látok bol osadený na dažďovej kanalizácii v roku 2008 na základe rozhodnutia o povolení stavby „Dažďová kanalizácia – Vstupné priestory areálu firmy KOVOD RECYCLING,s.r.o. v Martine“. Kanalizácia bola realizovaná na pozemkoch p. KN č. 3400/162, 3400/163, 3400/165, 3400/191, 3400/20, 3400/32, 3400/34 a 3400/35 v k. ú. Martin. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

Dažďová kanalizácia DN 200
Dažďová kanalizácia DN 200 bola zrealizovaná v roku 2008 na základe rozhodnutia o povolení stavby „Dažďová kanalizácia – Vstupné priestory areálu firmy KOVOD RECYCLING,s.r.o. v Martine“. Kanalizácia bola realizovaná na pozemkoch p. KN č. 3400/162, 3400/163, 3400/165, 3400/191, 3400/20, 3400/32, 3400/34 a 3400/35 v k. ú. Martin. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

Dažďová kanalizácia DN 300
Dažďová kanalizácia DN 300 bola zrealizovaná v roku 2008 na základe rozhodnutia o povolení stavby „Dažďová kanalizácia – Vstupné priestory areálu firmy KOVOD RECYCLING,s.r.o. v Martine“. Kanalizácia bola realizovaná na pozemkoch p. KN č. 3400/162, 3400/163, 3400/165, 3400/191, 3400/20, 3400/32, 3400/34 a 3400/35 v k. ú. Martin. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

Dažďová kanalizácia (šachty)
Predmetom dražby je 7 kusov revíznych kanalizačných šácht, ktoré boli osadené v roku 2008 na základe rozhodnutia o povolení stavby „Dažďová kanalizácia – Vstupné priestory areálu firmy KOVOD RECYCLING,s.r.o. v Martine“. Kanalizácia bola realizovaná na pozemkoch p. KN č. 3400/162, 3400/163, 3400/165, 3400/191, 3400/20, 3400/32, 3400/34 a 3400/35 v k. ú. Martin. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

Dažďová kanalizácia ( vpuste)
Predmetom dražby je 14 kusov kanalizačných vpustí, ktoré boli osadené v roku 2008 na základe rozhodnutia o povolení stavby „Dažďová kanalizácia – Vstupné priestory areálu firmy KOVOD RECYCLING,s.r.o. v Martine“. Kanalizácia bola realizovaná na pozemkoch p. KN č. 3400/162, 3400/163, 3400/165, 3400/191, 3400/20, 3400/32, 3400/34 a 3400/35 v k. ú. Martin. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

Mostová váha na p. č. 3400/163
Predmetom dražby je mostová váha, ktorá bola zrealizovaná v roku 2008 na základe stavebného povolenia stavby „Areál KOVOD RECYCLING, s.r.o., Vstupné priestory areálu Martin – SO 03 Spevnené plochy“. Mostová váha bola realizovaná na časti pozemkov p. KN č. 3400/162, 3400/163, 3400/165, 3400/191, 3400/20, 3400/32, 3400/34 a 3400/35 v k. ú. Martin. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.
Parkovisko na p. č. 3400/165
Predmetom dražby je parkovisko s izoláciou proti úniku ropných látok z parkoviska, ktoré bolo zrealizované v roku 2008 na základe stavebného povolenia stavby „Areál KOVOD RECYCLING, s.r.o., Vstupné priestory areálu Martin – SO 03 Spevnené plochy“. Parkovisko bola realizované na pozemku p. KN č. 3400/165 v k. ú. Martin. Ako por. var. je použitá riadená skládka odpadu. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

Spevnená manipulačno-skladová plocha
Predmetom dražby je spevnená manipulačno-skladová plocha s izoláciou proti úniku ropných látok zo spevnenej plochy, ktorá bola zrealizovaná v roku 2008 na základe stavebného povolenia stavby „Areál KOVOD RECYCLING, s.r.o., Vstupné priestory areálu Martin – SO 03 Spevnené plochy“. Spevnená plocha bola realizovaná na pozemkoch p. KN č. 3400/162, 3400/163, 3400/165, 3400/191, 3400/20, 3400/32, 3400/34 a 3400/35 v k. ú. Martin. Ako por. var. je použitá riadená skládka odpadu. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.

Plot uličný na p. č. 3400/191
Predmetom dražby je plot, ktorý sa nachádza na uličnej strane pozemku p. č. 3400/191. Podľa údajov zadávateľa bol plot daný do užívania v roku 2008. Základná životnosť je stanovená na 50 rokov.
Stavebno-technický popis:
Základy sú betónové po celej dĺžke plotu. Výplň plotu je z poplastovaného strojového pletiva na poplastovaných oceľových stĺpikoch. Výška výplne bez podmurovky je 2,00 m. Plotové vráta a vrátka sú z kovových profilov

Súčasťou predmetu dražby sú aj pozemky: novovzniknuté parcely KN-C 3400/191, KN-C 3400/192 a parcely KN-C 3400/165, KN-C 3400/163, KN-C 3400/20, KN-C 3400/162, KN-C 3400/32, KN-C 3400/34, KN-C 3400/35, ktoré sa podľa LV nachádzajú v zastavanom území mesta Martin s počtom nad 57 000 obyvateľov a sú súčasťou areálu KOVOD a .s. Banská Bystrica, stredisko Martin. Na predmetných pozemkoch neviaznu žiadne práva užívania pre tretiu osobu, práva obmedzujúce nakladanie s pozemkami, ale viaznu ťarchy spočívajúce zo záložných práv a vecné bremená. Uvedené záložné právo a vecné bremená nemajú vplyv na všeobecnú hodnotu pozemkov.
Všeobecná situácia – lokalita v ktorej sa nachádzajú pozemky je priemyselná oblasť mesta nad 50 000 obyvateľov. Intenzita využitia – na pozemkoch sa nachádzajú nebytové stavby pre priemysel s malým technickým vybavením. Dopravné spojenie s mestom – pozemky sa nachádzajú na predmestí mesta s možnosťou pešo sa dostať k prostriedku hromadnej dopravy alebo vlastným autom do centra do 10 minút. Obchodná alebo priemyselná poloha – lokalitu v ktorej sa nachádzajú pozemky je možné hodnotiť ako priemyselnú polohu. Vybavenie pozemku – predmetné pozemky majú druh zastavaná plocha a nádvorie a majú dobrú vybavenosť (miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách. Povyšujúce a redukujúce faktory neboli zistené.

 

Znalecký posudok k predmetu dražby sa nachádza:  www.uschovna.cz/zasilka/RPAVA6AUJX74YGY8-FL9