Areál Martin, súbor 3 – 2. kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 3372016-3/2


Kraj: Žilinský

Okres: Martin

Mesto: Martin

Katastrálne územie: Martin

Úžitková plocha: 2040 m2


Miesto konania dražby: Martin

 

Miesto obhliadky: Robotnícka 14, Martin

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 36 992,00 bez DPH €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

I. Predmetom dražby je novovytvorená parcela nachádzajúca sa v Martine, okres Martin, katastrálne územie Martin, ktorá vznikla na základe Geometrického plánu číslo 31061591 – 179/2018, vyhotovený Ing. Marek ČILLÍK – GEOPLÁN, so sídlom Tr. SNP č. 75, 974 01 Banská Bystrica, autorizačne overil Ing. Ján Sabacký, autorizovaný geodet a kartograf dňa 11.09.2019, predmetný geometrický plán bol úradne overený v zmysle § 9 zákona č. 215/1995 Z.z. v platnom znení Okresným úradom Martin, katastrálny odbor dňa 14.10.2019 pod číslom G1-947/2019 úradne overila Ing. Denisa Orsághová.
Pozemok
– parcelné číslo KN-C 3400/481, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2040 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby, uvedená novovytvorená parcela KN-C 3400/481 vznikla na základe vyššie uvedeného geometrického plánu z parcely KN-C 3400/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29460 m2, nachádzajúcej sa v Martine, okres Martin, katastrálne územie Martin, evidované Okresným úradom Martin, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 6870.

 

Nehnuteľnosti:

Predmetom dražby je pozemok novovytvorená parcela KN-C 3400/481, ktorá sa nachádza v zastavanom území mesta Martin s počtom nad 57 000 obyvateľov a sú súčasťou areálu KOVOD a .s. Banská Bystrica, stredisko Martin. Na predmetnom pozemku neviaznu žiadne práva užívania pre tretiu osobu, práva obmedzujúce nakladanie s pozemkami, ale viaznu ťarchy spočívajúce zo záložných práv a vecné bremená. Uvedené záložné právo a vecné bremená nemajú vplyv na všeobecnú hodnotu pozemku.
Všeobecná situácia – lokalita v ktorej sa nachádzajú pozemky je priemyselná oblasť mesta nad 50 000 obyvateľov. Intenzita využitia – na pozemkoch sa nachádzajú nebytové stavby pre priemysel s malým technickým vybavením. Dopravné spojenie s mestom – pozemky sa nachádzajú na predmestí mesta s možnosťou pešo sa dostať k prostriedku hromadnej dopravy alebo vlastným autom do centra do 10 minút. Obchodná alebo priemyselná poloha – lokalitu v ktorej sa nachádzajú pozemky je možné hodnotiť ako priemyselnú polohu. Vybavenie pozemku – predmetné pozemky majú druh zastavaná plocha a nádvorie a majú dobrú vybavenosť (miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách. Povyšujúce a redukujúce faktory neboli zistené.

Znalecký posudok k predmetu dražby sa nachádza:  www.uschovna.cz/zasilka/RPAVA6AUJX74YGY8-FL9