Administratívna budova Petržalka

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 3242016/2


Kraj: Bratislavský

Okres: Bratislava V

Mesto: Bratislava - Petržalka

Katastrálne územie: Petržalka

Úžitková plocha: 2046 m2


 

Miesto obhliadky: Kopčianska 3382, Bratislava, GPS: 48°06'50.6"N 17°05'11.3"E

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 0 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Opis predmetu dražby

I. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Bratislave mestská časť Petržalka, okres Bratislava V., katastrálnom území Petržalka, evidované Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor na liste vlastníctva:
a) (LV) č. 2889 ako:
Stavba:
– Administratívna budova súpisné číslo 3382, postavená na parcele číslo KN-C 5836/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

b) (LV) č. 3690 ako:
Pozemky
– parcelné číslo KN-C 5835/ 5, ostatné plochy o výmere 227 m2
– parcelné číslo KN-C 5836/ 6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 693 m2
– parcelné číslo KN-C 5836/ 43, zastavané plochy a nádvoria o výmere 339 m2
– parcelné číslo KN-C 5836/ 44, zastavané plochy a nádvoria o výmere 531 m2
– parcelné číslo KN-C 5836/ 61, zastavané plochy a nádvoria o výmere 344 m2
– parcelné číslo KN-C 5836/ 76, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

II. Súčasťou predmetu dražby je príslušenstvo plniace doplnkovú funkciu k nehnuteľnostiam (I.), nezapísané na listoch vlastníctva tak ako sú opísané v znaleckom posudku č. 41/2018 zo dňa 4.10.2018, vypracovaný členmi pracovného tímu znaleckej organizácie KONTECH, s.r.o., Trenčianske Teplice v zložení Ing. Jozef Mercell, Ing. František Nekoranec, Martin Pekarovič.
Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

 

Budova súp. č. 3382, na pozemku parc. č. 5836/6 na ul. Kopčianska č. 94/A v Bratislave – mestská časť Petržalka, k.ú. Petržalka. Stavba je trojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt, ktorý bol pôvodne vybudovaný ako montovaný objekt s priestorových buniek. Pôvodná stavba bola nadstavená ľahkou oceľovou konštrukciou, čím vzniklo podkrovné podlažie, a boli domurované časti vytvárajúce vstup a schodiskový priestor v časti štítových stien objektu, objekt bol kompletne zrekonštruovaný. Pri prestavbe objektu boli zrealizované práce – zateplenie obvodového plášťa, nová fasádna omietka, výmena okien v objekte, nové povrchové úpravy interiérov. Objekt je založený na betónových základoch, zvislé aj vodorovné nosné konštrukcie sú montované, nenosné deliace priečky sú čiastočne murované a so sadrokartónových systémov, strecha je lomená sedlová s vikiermi, krytina strechy je z farebne upraveného pozinkovaného plechu falcovaná, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Obvodný plášť objektu je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom s polystyrénovým izolantom, vonkajšia povrchová úprava je tenkovrstvová fasádna štruktúrovaná omietka, vnútorné povrchy tvoria vápenno-štukové omietky a sadrokartónové steny so stierkou, v hygienických priestoroch je keramický obklad stien, v kanceláriách sú kazetové podhľady s osvetlením. Nášľapné vrstvy podláh tvorí prevažne laminátová plávajúca podlaha(kancelárske priestory, keramická dlažba (hygienické priestory a priestory Wellness na 1.NP ), a cementový poter (suterén). Okná sú plastové s izolačným dvojsklom s interiérovými žalúziami, na 1. NP sú okná opatrené vonkajšími oceľovými mrežami, interiérové dvere sú drevené plné alebo s presklením (kancelárie) do oceľových zárubní, vstupné dvere sú plastové. Zariaďovacie predmety v hygienických priestoroch – sociálne zázemie – sú bežné keramické umývadlá, WC misy, pisoáre, sprchy a pákové batérie. Vybavenie kuchynského zázemia – bežná kuchynská linka s nerezovým drezom a pákovou batériou. Vykurovanie je riešené klasické teplovodné, vykurovacie telesá sú doskové oceľové radiátory. V objekte je rozvod štruktúrovanej kabeláže. K termínu obhliadky nebol objekt užívaný resp. je dlhodobejšie trvale neužívaný. Objekt nebol napojený na rozvody vody, elektro a kúrenia. V interiéry sú viditeľné lokálne poškodenia povrchových úprav podláh a stien, klimatizačné jednotky boli odpojené bez vonkajších zariadení. Na jeho ďalšie riadne užívanie bude potrebná opravu niektorých prvkov krátkodobej životnosti domu, resp. jeho rekonštrukcia a modernizácia.
Pozemky nachádzajúce sa v zastavanom území Hl. mesta SR Bratislava, parcely č. 5835/5, 5836/6, 5836/43, 5836/44, 5836/61 a 5836/76, katastrálne územie Petržalka – zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 3690, v mestskej časti Petržalka, na ulici Kopčianska. Pozemky spolu tvoria jeden funkčný celok, a nachádzajú sa v oplotenom areály. Pozemky sú rovinatej výškovej konfigurácie a nachádzajú sa v intraviláne obce Bratislava. Pozemky sú prístupné po spevnenej komunikácii. V dostupnej vzdialenosti sa nachádzajú všetky inžinierske siete – vodovod, plynovod, kanalizácia a elektrická sieť. Z hľadiska polohy sa jedná o lokalitu s kompletnou infraštruktúrou, nachádzajúcu sa v okrajovej časti hlavného sídelného útvaru – mesta Bratislava. Väčšiu časť plochy pozemku tvorí súvislá asfaltová spevnená plocha.