Budova č.súp. 1241, Revúca

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 21020152/3


Kraj: Banskobystrický

Okres: Revúca

Mesto: Revúca

Katastrálne územie: Revúca

Úžitková plocha: 2600 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Hotel Arcade, Námestie SNP 4, 974 01 Banská Bystrica, banketová miestnosť na 1. poschodí

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: Priemyselná 306/9, Revúca (hlavný vstup)

Kolo dražby: 3

Znalecké ocenenie: 127005 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Budova č.súp. 1241 na parc.č. 1678

Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva ako Budova č.súp. 1241 na parc.č. 1678, k.ú Revúca je zmysle platnej metodiky budova. Pôvodná časť objektu bola postavená v roku 1965, dvojpodlažná prístavba v roku 1993. Budova slúžila na rôzne prevádzkové účely, t.j. dielne, sklady, na poschodí aj administratívu a sociálne účely, v súčasnom období sa objekt nevyužíva, stavebná údržba sa nevykonáva.

Konštrukčne je stavba v prevažujúcej ploche murovaná, základy objektu sú betónové pásové, stropy železobetónové s rovnými podhľadmi, strecha je nad pôvodnou časťou sedlová, nad prístavbou plochá, krytina na sedlovej streche je plechová, na plochej streche živičná, z asfaltových natavených pásov, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú brizolitové a vápennocementové hladké,  vnútorné omietky vápenné štukové hladké, podlahy sú z rôznymi povrchmi, prevažne betónové s cementovým poterom, v chodbách a kanceláriách povlakové z PVC, v sociálnych priestoroch keramické dlažby, okná sú oceľové zdvojené, dvere drevené plné hladké alebo zasklené, objekt má vnútorné rozvody elektroinštalácie, vody a kanalizácie, prípojku zemného plynu nemá. Vykurovanie bolo v časti budovy ústredné, zdrojom bola centrálny areálová kotolňa, radiátory sú oceľové. Zariaďovacie predmetu sú v štandardnom vyhotovení primerané veku objektu. Funkčnosť jednotlivých inštalačných rozvodov a vykurovania nebolo možné pri miestnom šetrení overiť, pretože budova sa dlhodobo nevyužíva, jej technický stav vyžaduje rekonštrukciu.

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec vek pôvodnej časti budovy od roku 1965, prístavby od roku 1993, životnosť stavby s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav na 65 rokov