3. izb. byt Veľký Krtíš, B. Nemcovej č. 59

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

20080 €

Číslo dražby: 2182016/2


Kraj: Banskobystrický

Okres: Veľký Krtíš

Mesto: Veľký Krtíš

Katastrálne územie: Veľký Krtíš

Úžitková plocha: 72 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 12.01.2017

Čas konania dražby: 11:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 22.12.2016 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 10.01.2017 12:00 hod.

Miesto obhliadky: B. Nemcovej č. 59, Veľký Krtíš

Kolo dražby: 2

Znalecké ocenenie: 25100 €

Dražobná zábezpeka: 2000 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v okrese Veľký Krtíš, obci Veľký Krtíš, katastrálnom území Veľký Krtíš, evidované Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 2604 a to:

– byt č. 32 vo vchode č. 59 na 8. poschodí bytového domu súpisné číslo 959, postaveného na parcele registra „C“ parcelné číslo 1323, popis stavby: byt. dom

– a s vlastníctvom bytu č. 32 spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 72/2321.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Hodnotený byt sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 959 v k.ú. Veľký Krtíš. Bytový dom má celkom 1+8 podlaží /technické podlažie je čiastočne zapustené do terénu a nachádzajú sa v ňom pivnice a spoločné priestory/, dom má plochú strechu, celkom 6 vchodov, hodnotená je dvojvchodová časť na parc.č. 1323, vo vchode č.59 je celkom 16 bytov. Hodnotený byt sa nachádza v krajnej sekcii na ôsmom poschodí, dom má výťahy, je dodatočne zateplený.

Dispozične byt pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica v suteréne domu. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez balkóna, je 72,00 m2. Byt je čiastočne zrekonštruovaný, zmenou je výmena okien za plastové, výmena podláh, zrekonštruovaná bola kuchyňa, ostatné konštrukcie sú pôvodné. Bytové jadro je typové montované, v kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, batérie sú nerezové pákové, samostatné WC je bez umývadla. V kuchyni je rohová linka na báze dreva s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, plynovým sporákom, digestorom, za linkou je keramický obklad. Okná sú plastové, dvere sú drevené plné hladké alebo zasklené dyhované, povrchy stien a stropov tvoria hladké stierky, podlahy v izbách boli vymenené za veľkoplošné laminátové parkety, v kuchyni sú keramické dlažby, radiátory sú oceľové panelové. Dom je dodatočne zateplený, vykonávaná údržba je priemerná, čomu zodpovedá aj technický stav objektu.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 72/2321. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, mangľovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1986, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť na 100 rokov.