Garáž Vranov nad Topľou – 4.kolo

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

2160 €

Číslo dražby: 12242014/4


Kraj: Prešovský

Okres: Vranov nad Topľou

Mesto: Vranov nad Topľou

Katastrálne územie: Vranov nad Topľou

Úžitková plocha: 20 m2


Miesto konania dražby: Prešov

Adresa dražby: Konštantínova 6, Prešov 080 01

Dátum konania dražby: 02.02.2017

Čas konania dražby: 12:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 17.01.2017 14:20 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 24.01.2017 14:20 hod.

Miesto obhliadky: Ul. 1. mája

Kolo dražby: 4

Znalecké ocenenie: 3600 €

Dražobná zábezpeka: 500 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí, ktorý tvoria nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, obec Vranov nad Topľou, k. ú. Vranov nad Topľou na liste vlastníctva č. 1740 a to garáž súpisné číslo 2021 postavená na parcele registra „C“ číslo 245 a parcela registra „C“ číslo 245 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2

Vlastník Sabol Ján, rodený Sabol, Sídlisko II 1219/56, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 a vlastník Sabolová Iveta, rodená Berešíková, Sídlisko II 1219/56, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2.

Spoluvlastnícky podiel predmetu dražby 1/1

 

Garáž je situovaná v rade garáži na parcele KN 245. Založená je betónových základových pásoch s vodorovnou hydroizoláciou, steny sú murované z póro-betónových tvárnic, skladobná hrúbka muriva je 300 mm, strop je montovaný z pórobetónových panelov, strecha je plochá jednoplášťová, krytina a klampiarske konštrukcie sú z oceľového pozinkovaného plechu, vonkajšia omietka je brizolitová striekaná, vnútorná omietka je vápenná hladká, podlaha je betónová s cementovým poterom, vráta sú oceľové. Stavba je bez technického vybavenia. Vlastníci nemajú vo vlastníctve žiadny doklad o veku stavby. Odborný odhad veku je na základe celkového stavu stavby a podľa informácii vlastníkov 42 rokov, odborný odhad životnosti je 80 rokov.