3 izb. byt Mládežnícka – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

62400 €

Číslo dražby: 1102017


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Banská Bystrica

Katastrálne územie: Radvaň

Úžitková plocha: 65 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Dátum konania dražby: 05.09.2017

Čas konania dražby: 10:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 15.08.2017 13:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 30.08.2017 13:00 hod.

Miesto obhliadky: Mládežnícka 29

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 62400 €

Dražobná zábezpeka: 18700 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v okrese Banská Bystrica, obci Banská Bystrica, katastrálnom území Radvaň, evidovaná Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 3653 a to:

– byt č. 32 vo vchode č. 29 na 8. poschodí bytového domu súpisné číslo 1890, postavený na parcele registra „C“ číslo 760, zastavané plochy a nádvoria o výmere 345 m2,

– a s vlastníctvom bytu č. 32 spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 6509/246796.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

/ďalej len „predmet dražby“/

 

Byt č. 32 sa nachádza v bodovom panelovom obytnom dome č.súp.1890 v k.ú. Radvaň, obec Banská Bystrica. Obytný dom je zrekonštruovaný, je dodatočne zateplený, vymenené sú vchodové dvere za plastové, opravená je strešná krytina. Dom má celkom 1+10 podlaží, 1 vchod, v dome je 40 bytov. Byt č. 32 je na ôsmom poschodí domu, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, balkón a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez balkóna, je 64,99 m2. Byt č. 32 je zrekonštruovaný /v roku 2006/, bytové jadro je murované, kúpeľňa a WC boli spojené do jednej miestnosti, v ktorej sú rohová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo a WC, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. Kuchynská linka na báze dreva je s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou a plynovým sporákom, bez digestora, za linkou sú keramické obklady steny. Podlahy v izbách sú vlysové bukové, v prvej chodbe a kúpeľni sú keramické dlažby. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené plné hladké alebo zasklené, vnútorné omietky stien a stropov vápenné hladké. Vykurovanie je ústredné, z centrálneho zdroja, radiátory oceľové článkové. Obytný dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 6509/24696. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťah, práčovňa, kočikáreň, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Obytný dom bol daný do užívania v roku 1966, vzhľadom na vykonané rekonštrukcie domu, zistený technický stav a vykonávanú údržbu domu stanovil znalec pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť stavby na 100 rokov.