3 izb. byt Brezno – VYDRAŽENÉ

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

19100 €

Číslo dražby: 182018


Kraj: Banskobystrický

Okres: Brezno

Mesto: Brezno

Katastrálne územie: Brezno

Úžitková plocha: 78,04 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Kuzmányho 19

Dátum konania dražby: 25.05.2018

Čas konania dražby: 09:00 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 02.05.2018 15:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 16.05.2018 15:00 hod.

Miesto obhliadky: Československej armády 69/25, 977 01 Brezno

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 19100 €

Dražobná zábezpeka: 3800 €

Minimálne prihodenie: 300 €

Opis predmetu dražby

Predmet dražby pozostáva z nasledovného súboru nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci: Brezno, okres: Brezno, katastrálnom území: Brezno, evidované Okresným úradom Brezno, katastrálny odbor na:
a) liste vlastníctva (LV) číslo 5146 a to:
– byt č. 24 vo vchode č. 25 na 9. poschodí bytového domu súpisné číslo 69, popis stavby OBYTNÝ DOM OČ. 21,23,25, postaveného na parcelách registra „C“ parcelné číslo 1146/7, 1146/8 a 1146/9,
– a s vlastníctvom bytu č. 24 spojený spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo výške 80/4344,
Spoluvlastnícky podiel: 1/2;
b) liste vlastníctva (LV) číslo 5181 a to:
– parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape pod číslom 1146/7, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 279 m2,
Spoluvlastnícky podiel: 40/4344;
c) liste vlastníctva (LV) číslo 5182 a to:
– parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape pod číslami 1146/8, zastavané plochy a
nádvoria o výmere 264 m2 a 1146/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 264 m2, Spoluvlastnícky podiel: 40/4344;

 

Byt č. 24 sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome č.súp. 69 v k.ú. Brezno. Bytový dom má celkom 1+8 podlaží, plochú strechu, 9 vchodov, vo vchode č.25 je celkom 24 bytov. Byt č. 24 sa nachádza na 9., t.j. najvyššom podlaží domu v stredovej sekcii, dom má výťahy, nie je zateplený. Dispozične byt pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, šatník, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica v suteréne domu. Z predložených podkladov zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 78,04 m2. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu, preto bol znalecký posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, vnútorné vybavenie bytu je hodnotené ako štandardné. Dom má priemernú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav, fasáda domu nie je zateplená.
S vlastníctvom bytu č. 24 je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 80/4344. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, mangľovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.
Obytný dom bol daný do užívania v roku 1976, vzhľadom na vek a zistený technický stav stanovil znalec životnosť domu na 100 rokov.
Parcely registra „C“ číslo 1146/7, 1146/8 a 1146/9, na ktorých spoluvlastnícky podiel vo výške 40/4344 z celku je súčasťou predmetu dražby, sú parcely na ktorých je postavený obytný dom súpisné číslo 69.