1 izb. byt – bauring Nemce

Informácie Mapa Dokumenty

Vyvolávacia cena:

17800 €

Číslo dražby: 1372015


Kraj: Banskobystrický

Okres: Banská Bystrica

Mesto: Nemce

Katastrálne územie: Nemce

Úžitková plocha: 31 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica

Dátum konania dražby: 04.04.2016

Čas konania dražby: 08:30 hod.

 

1 obhliadka predmetu dražby: 15.03.2016 16:00 hod.

2 obhliadka predmetu dražby: 22.03.2016 16:00 hod.

Miesto obhliadky: Nemčianska cesta 20/5, 974 01 Nemce

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 17800 €

Dražobná zábezpeka: 2500 €

Minimálne prihodenie: 500 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí tvorený nehnuteľnosťami, nachádzajúcimi sa v okrese Banská Bystrica, obci Nemce, katastrálnom území Nemce, evidované Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 565 a to:

– byt č. 2 vo vchode č. 5 na 1. poschodí bytového domu súpisné číslo 20, postaveného na parcele registra „C“ parcelné číslo 448/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 437 m2,

– a s vlastníctvom bytu č. 2 spojený spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 3152 / 135710.

Spoluvlastnícky podiel na predmete dražby : 1/1

 

Byt č. 2 sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome stavebnej sústavy BAURING. Obytný dom má celkom 1+4 podlaží, technické podlažie je čiastočne zapustené do terénu, 3 vchody /hodnotená je dvojvchodová časť na parc.č. 448/1/, vo vchode 5 je celkom 12 bytov, dom je zrekonštruovaný, obvodové steny sú dodatočne zateplené, obnovená je krytina domu. Hodnotený byt sa nachádza v stredovej sekcii na prvom poschodí /zvýšenom prízemí/, dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpelňa s WC a pivnica v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom je 31,52 m2. znalcovi nebol umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie bytu, preto je tento znalecký posudok vypracovaný v zmysle platného znenia zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, pri výpočte vychádzam s predpokladu, že vnútorné konštrukcie bytu sú v štandardnom vyhotovení. Obytný dom má dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj jeho technický stav.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 3152/135710. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú práčovne, kočikárne, spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1974, vzhľadom na zistený technický stav domu a vykonávanú údržbu stanovujem životnosť domu na 100 rokov.