Nebytový priestor – Pizzeria Poprad

Informácie Mapa Dokumenty

Číslo dražby: 72014


Kraj: Prešovský

Okres: Poprad

Mesto: Poprad

Katastrálne územie: Poprad

Úžitková plocha: 110 m2


Miesto konania dražby: Banská Bystrica

Adresa dražby: Notársky úrad JUDr. Daniela Vozárová, Skuteckého 17

Čas konania dražby: 00:00 hod.

 

Miesto obhliadky: L. Svobodu 3783/79, Poprad

Kolo dražby: 1

Znalecké ocenenie: 125000 €

Dražobná zábezpeka: 0 €

Minimálne prihodenie: 100 €

Opis predmetu dražby

Predmetom dražby je súbor vecí, ktorý tvoria nehnuteľnosti nachádzajúce sa okrese Poprad, obci Poprad,  v katastrálnom území Poprad, evidované Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor na liste vlastníctva (LV) č. 4330 a to:

Nebytový priestor č. 7 – 6F, vo vchode číslo 79, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súpisné číslo 3783, postavený na parcele číslo KN-C 3288/47, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1484 m2 (ďalej len „Nebytový priestor č. 7 – 6F“)

– a k vlastníctvu nebytového priestoru bytu č. 7 – 6F prislúchajúci spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 268/10000

Spoluvlastnícky podiel  1/1

(celý súbor vecí ďalej len ako „predmet dražby“)

Bytový dom č. súp. 3783 na parc.č. 3288/47 v k.ú. Poprad, v ktorom sa nachádza predmet dražby, je atypický polyfunkčný objekt, ktorý má v časti 3 a v časti 5 nadzemných podlaží, má manzardové úpravy sedlových striech, krytinu z plechových šablón, prípadne z asfaltových šindľov, základnú nosnú konštrukciu tvorí železobetónový montovaný skelet, murovaný obvodový plášť je dodatočne zateplený, stropy sú železobetónové, s rovnými podhľadmi.

Nebytový priestor č. 7-6F sa nachádza v prízemí, je prístupný samostatným vchodom z ulice Ludvíka Svobodu. Znalcovi nebola dňa 06.07.2016 umožnená vnútorná obhliadka priestoru, v posudku sú preto použité dostupné podklady, t.j. aj zistenia z obhliadky vykonanej znalcom pri predchádzajúcom ohodnocovaní, t.j. zo dňa 17.07.2014. Priestor je na liste vlastníctva charakterizovaný ako stravovacie zariadenie, v súčasnom období sa využíva ako pizzeria. Dispozične pozostáva z hlavnej reštauračnej plochy, v zadnej časti s kuchyňou a                                   z príslušenstva, t.j. vedľajších miestností, ktorými sú chodba a sociálne miestnosti, celková podlahová plocha priestoru s príslušenstvom je 110,42 m2. Podľa predložených podkladov a podľa zistení pri miestnom šetrení bol dom daný do užívania v roku 2001, tomuto veku zodpovedá aj štandard vnútorných konštrukcií nebytového priestoru, výplne okenných otvorov a vstupných dverí sú plastové, vnútorné dvere sú drevené rámové s výplňou, povrchy stien a stropov tvoria hladké omietky, v sociálnych priestoroch keramické obklady, podlahy sú                             z keramických dlažieb, zariaďovacie predmety sú v štandardnom vyhotovení, t.j. keramické pisoáre, umývadlá, WC, pákové nerezové batérie, vykurovanie je ústredné, zdrojom sú oceľové panelové radiátory a vlastný plynový kotol aj ohrev TÚV.

S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 268/10000. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, závetria, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, práčovne, kočikárne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne tomuto domu.

Hodnotený bytový dom bol daný do užívania v roku 2001, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovil znalec životnosť objektu na 100 rokov.